logo
ucho   logo bip
Protokół z XIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 27.11.2019 r.

Protokół Nr XIII/19 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 27 listopada 2019 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Lista obecności gości na XIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad XIII sesji punktu związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

załącznik nr 4 – Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad XIII sesji punktu związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.

załącznik nr 5 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XII sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 7 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 8 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 9 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2018/2019.

załącznik nr 10 – Uchwała nr XIII/118/19 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2018/2019.

załącznik nr 11 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

załącznik nr 12 – Uchwała nr XIII/119/19 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020”.

załącznik nr 13 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie powierzenia Miastu Leszno prowadzenia zadań publicznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

załącznik nr 14 - Uchwała nr XIII/120/19 w sprawie powierzenia Miastu Leszno prowadzenia zadań publicznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

załącznik nr 15 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały  w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2020 roku.

załącznik nr 16 – Uchwała nr XIII/121/19 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2020 roku.

załącznik nr 17 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Kościański na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

załącznik nr 18 – Uchwała nr XIII/122/19 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Kościański na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

załącznik nr 19 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.

załącznik nr 20 – Uchwała nr XIII/123/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.

załącznik nr 21 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku.

załącznik nr 22 – Uchwała nr XIII/124/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku.

załącznik nr 23 -  Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

załącznik nr 24 - Uchwała nr XIII/125/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

załącznik nr 25 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2019 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

załącznik nr 26 – Uchwała nr XIII/126/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2019 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

załącznik nr 27 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 28 – Uchwała nr XIII/127/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 29 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029.

załącznik nr 30 – Uchwała nr XIII/128/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029.

załącznik nr 31 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

załącznik nr 32 – Uchwała nr XIII/129/19 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

załącznik nr 33 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.

załącznik nr 34 – Uchwała nr XIII/130/19 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.