logo
ucho   logo bip
Protokół z XIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 18.12.2019 r.

Protokół Nr XIV/19 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2019 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Lista obecności gości na XIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad wprowadzenie do porządku dwóch punktów związanych z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz projektu uchwały dotyczy w sprawie poparcia apelu o podjęcie działań w celu budowy obwodnicy miasta Czempinia.

załącznik nr 4 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XIII sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 7 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 8 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Śmigiel nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 9 – Uchwała nr XIV/131/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Śmigiel nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 10 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok.

załącznik nr 11 – Uchwała nr XIV/132/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok.

załącznik nr 12 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

załącznik nr 13 - Uchwała nr XIV/133/19 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

załącznik nr 14 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały  w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

załącznik nr 15 – Uchwała nr XIV/134/19 w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

załącznik nr 16 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 17 – Uchwała nr XIV/135/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019.

załącznik nr 18 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki zgłoszonej przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029.

załącznik nr 19 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029.

załącznik nr 20 – Uchwała nr XIV/136/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029.

załącznik nr 21 – Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 22 – Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu do przedłożonej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030.

załącznik nr 23 -  Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030.

załącznik nr 24 -  Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030 wraz z przyjętą autopoprawką.

załącznik nr 25 – Uchwała nr XIV/137/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030.

załącznik nr 26 – Opinia Komisji Spraw Społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020 (druk nr 131) i projektu uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030 (druk nr 130).

załącznik nr 27 – Opinia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020 (druk nr 131) i projektu uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030 (druk nr 130).

załącznik nr 28 – Opinia Komisji Budżetu i Finansów w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020 (druk nr 131) i projektu uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030 (druk nr 130).

załącznik nr 29 – Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na 2020 rok.

załącznik nr 30 – Autopoprawka zgłoszona przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do przedłożonej uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 31 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki zgłoszonej przez Zarząd Powiatu Kościańskiego do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 32 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020 wraz z przyjętą autopoprawką.

załącznik nr 33 – Uchwała nr XIV/138/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 34 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2020 rok.

załącznik nr 35 – Uchwała nr XIV/139/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2020 rok.

załącznik nr 36 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2020 rok.

załącznik nr 37 – Uchwała nr XIV/140/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2020 rok.

załącznik nr 38 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2020 rok.

załącznik nr 39 – Uchwała nr XIV/141/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2020 rok.

załącznik nr 40 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2020 rok.

załącznik nr 41 – Uchwała nr XIV/142/19 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2020 rok.

załącznik nr 42 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

załącznik nr 43 – Uchwała nr XIV/143/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

załącznik nr 44 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie poparcia apelu o podjęcie działań w celu budowy obwodnicy miasta Czempinia.

załącznik nr 45 – Uchwała nr XIV/144/19 w sprawie poparcia apelu o podjęcie działań w celu budowy obwodnicy miasta Czempinia.