logo
ucho   logo bip
Protokół z XVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 08.05.2020 r.

Protokół Nr XVI/20 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 8 maja 2020 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad  punktu związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2020 roku.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 4 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 7 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok.

załącznik nr 8 – Uchwała nr XVI/161/20 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok.

załącznik nr 9 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2019 r.

załącznik nr 10 – Uchwała nr XVI/162/20 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2019 r.

załącznik nr 11 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2019 r.

załącznik nr 12 - Uchwała nr XVI/163/20 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2019 r.

załącznik nr 13 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2019 wraz
z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2020 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

załącznik nr 14 – Uchwała nr XVI/164/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2020 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

załącznik nr 15 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

załącznik nr 16 – Uchwała nr XVI/165/20 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

załącznik nr 17 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2020 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

załącznik nr 18 - Uchwała nr XVI/166/20 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2020 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

załącznik nr 19 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kościanie.

załącznik nr 20 – Uchwała nr XVI/167/20 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kościanie.

załącznik nr 21 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Nietążkowie.

załącznik nr 22 – Uchwała nr XVI/168/20 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Nietążkowie.

załącznik nr 23 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Enea Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno nakładów związanych z przebudową istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w Nietążkowie.

załącznik nr 24 – Uchwała nr XVI/169/20 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Enea Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno nakładów związanych z przebudową istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w Nietążkowie.

załącznik nr 25 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Nietążkowie.

załącznik nr 26 – Uchwała nr XVI/170/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Nietążkowie.

załącznik nr 27 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Czempiń nieruchomości położonych w Srocku Wielkim i Donatowie.

załącznik nr 28 – Uchwała nr XVI/171/20 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Czempiń nieruchomości położonych w Srocku Wielkim i Donatowie.

załącznik nr 29 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 30 – Uchwała nr XVI/172/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 31 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030.

załącznik nr 32 – Uchwała nr XVI/173/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030.

załącznik nr 33 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Kościan.

załącznik nr 34 – Uchwała nr XVI/174/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Kościan.

załącznik nr 35 -  Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.

załącznik nr 36 -  Uchwała nr XVI/175/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.

załącznik nr 37 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 38 – Uchwała nr XVI/176/20 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 39 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej pozostawienia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kościanie.

załącznik nr 40 – Uchwała nr XVI/177/20 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej pozostawienia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kościanie.

załącznik nr 41 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 42 – Uchwała nr XVI/178/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 43 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 44 – Uchwała nr XVI/179/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 45 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przekazania skargi na działanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 46 – Uchwała nr XVI/180/20 w sprawie przekazania skargi na działanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 47 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 48 – Uchwała nr XVI/181/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 49 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2020 roku.

załącznik nr 50 – Uchwała nr XVI/182/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2020 roku.