logo
ucho   logo bip
Protokół z XVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 10.06.2020 r.

Protokół Nr XVII/20 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 10 czerwca 2020 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XVI sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 3 – Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 – Raport o stanie Powiatu Kościańskiego za 2019 roku.

załącznik nr 7 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościańskiego wotum zaufania wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 8 – Uchwała nr XVII/183/20 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościańskiego wotum zaufania.

załącznik nr 9 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2019 r. w wersji prezentacji multimedialnej.

załącznik nr 10 – Uchwała Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami.

załącznik nr 11 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2019 rok wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 12 – Uchwała nr XVII/184/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2019 rok.

załącznik nr 13 – Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Powiatu Kościańskiego w 2019 roku.

załącznik nr 14 – Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 15 – Uchwała Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

załącznik nr 16 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 17 - Uchwała nr XVII/185/20 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

załącznik nr 18 – Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem zmiany do uzasadnienia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

załącznik nr 19 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie wraz ze zmianą w uzasadnieniu oraz w podstawie prawnej.

załącznik nr 20 – Uchwała nr XVII/186/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.