logo
ucho   logo bip
Protokół z XVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 24.06.2020 r.

Protokół Nr XVIII/20 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 24 czerwca 2020 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem dwóch projektów uchwał do porządku obrad (druk nr 198 i 199).

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XVII sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 4 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2019 rok.

załącznik nr 7 – Uchwała nr XVIII/187/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2019 rok.

załącznik nr 8 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2019 r.

załącznik nr 9 – Uchwała nr XVIII/188/20 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2019 r.

załącznik nr 10 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim.

załącznik nr 11 – Uchwała nr XVIII/189/20 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim.

załącznik nr 12 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany okresu realizacji oraz wartości projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy" Działanie 1.6 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ ", zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2019 r.

załącznik nr 13 – Uchwała nr XVIII/190/20 w sprawie zatwierdzenia zmiany okresu realizacji oraz wartości projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy" Działanie 1.6 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ ", zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2019 r.

załącznik nr 14 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany okresu realizacji oraz wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”,  zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r

załącznik nr 15 – Uchwała nr XVIII/191/20 w sprawie zatwierdzenia zmiany okresu realizacji oraz wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”,  zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.

załącznik nr 16 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Miasta Kościana nieruchomości położonej w Kościanie.

załącznik nr 17 - Uchwała nr XVIII/192/20 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Miasta Kościana nieruchomości położonej w Kościanie.

załącznik nr 18 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kościan nieruchomości położonej w Kościanie.

załącznik nr 19 – Uchwała nr XVIII/193/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kościan nieruchomości położonej w Kościanie.

załącznik nr 20 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 21 – Uchwała nr XVIII/194/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020.

załącznik nr 22 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030.

załącznik nr 23 – Uchwała nr XVIII/195/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030.

załącznik nr 24 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

załącznik nr 25 – Uchwała nr XVIII/196/20 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

załącznik nr 26 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.

załącznik nr 27 – Uchwała nr XVIII/197/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.

załącznik nr 28 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowych z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Śmigiel.

załącznik nr 29 – Uchwała nr XVIII/198/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowych z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Śmigiel.