logo
ucho   logo bip
2021 rok

Protokół z XXXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 01.07.2021 r.

Protokół Nr XXXII/21 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 1 lipca 2021 roku.

załącznik nr 1 – Wniosek Zarządu Powiatu Kościańskiego o zwołanie sesji.

załącznik nr 2  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 4 – Uchwała nr XXXII/304/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-09-06 12:36:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-09-06 12:37:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-09-06 12:37:36)
Protokół z XXXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 23.06.2021 r.

Protokół Nr XXXI/21 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu
23 czerwca 2021 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Zarząd Powiatu Kościańskiego w sprawie wprowadzenia do porządku obrad proj. uchw. w sprawie zmiany uchwały dot. powierzenia Powiatowi Poznańskiemu organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

załącznik nr 3 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Zarząd Powiatu Kościańskiego w sprawie wprowadzenia do porządku obrad proj. uchw. w spr. powierzenia Gminie Czempiń realizację zadań w ramach projektu pn.: Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

załącznik nr 4 – Imienny wykaz głosowania nad zmianą tytułu w projekcie uchwały druk nr 302 dotyczącym określenia Regulaminu przyznawania stypendiów (...)

załącznik nr 5 – Imienny wykaz głosowania nad zmianą tytułu w projekcie uchwały druk nr 304 dotyczącym skrócenia okresu na jaki został sporządzony WPF - do 2029 roku.

załącznik nr 6 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 7 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 8 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 9 – Raport o stanie Powiatu Kościańskiego za 2020 rok.

załącznik nr 10 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościańskiego wotum zaufania wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 11 – Uchwała nr XXXI/293/21 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościańskiego wotum zaufania.

załącznik nr 12 – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok w wersji multimedialnej.

załącznik nr 13 – Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami.

załącznik nr 14 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2020 rok wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 15 - Uchwała nr XXXI/294/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2020 rok.

załącznik nr 16 – Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 17 – Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 18 - Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

załącznik nr 19 -  Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

załącznik nr 20 - Uchwała nr XXXI/295/21 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

załącznik nr 21 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 22 - Uchwała nr XXXI/296/21 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

załącznik nr 23 -  Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Powiatu Kościańskiego" wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 24 - Uchwała nr XXXI/297/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Powiatu Kościańskiego".

załącznik nr 25 -  Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Powiatu Kościańskiego" oraz trybu postępowania w tych sprawach.

załącznik nr 26 - Uchwała nr XXXI/298/21 w sprawie określenia warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Powiatu Kościańskiego" oraz trybu postępowania w tych sprawach.

załącznik nr 27 -  Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Kościańskiego wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 28 - Uchwała nr XXXI/299/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 29 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021 wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 30 - Uchwała nr XXXI/300/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 31 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2029 wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 32 - Uchwała nr XXXI/301/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2029.

załącznik nr 33 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IX/99/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Kościański porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 34 - Uchwała nr XXXI/302/21 w sprawie zawarcia przez Powiat Kościański porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

załącznik nr 35 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czempiń realizację zadań w ramach projektu pn.: "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (druk nr 306) wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 36 - Uchwała nr XXXI/303/21 w sprawie powierzenia Gminie Czempiń realizację zadań w ramach projektu pn.: "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

załącznik nr 37 – Informacja - Rada Powiatu Kościańskiego na półmetku kadencji.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-09-06 11:58:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-09-06 12:05:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-09-06 12:44:12)
Protokół z XXX sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 02.06.2021 r.

Protokół Nr XXX/21 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 2 czerwca 2021 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 5 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim.

załącznik nr 6 – Uchwała nr XXX/285/21 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim.

załącznik nr 7 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2020 rok.

załącznik nr 8 – Uchwała nr XXX/286/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2020 rok.

załącznik nr 9 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2020 rok.

załącznik nr 10 – Uchwała nr XXX/287/21 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2020 rok.

załącznik nr 11 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 12 - Uchwała nr XXX/288/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 13 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

załącznik nr 14 - Uchwała nr XXX/289/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

załącznik nr 15 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej glifosatu.

załącznik nr 16 - Uchwała nr XXX/290/21 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej glifosatu.

załącznik nr 17 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (dot. udostępnienia informacji publicznej).

załącznik nr 18 - Uchwała nr XXX/291/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 19 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (dot. procedur zamówień publicznych).

załącznik nr 20 - Uchwała nr XXX/291/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-07-01 14:26:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-07-16 13:52:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-07-16 14:18:06)
Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 28.04.2021 r.

Protokół Nr XXIX/21 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 28 kwietnia 2021 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2020 r.

załącznik nr 7 – Uchwała nr XXIX/277/21 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2020 r.

załącznik nr 8 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok.

załącznik nr 9 – Uchwała nr XXVIII/278/21 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok.

załącznik nr 10 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.

załącznik nr 11 – Uchwała nr XXIX/279/21 w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.

załącznik nr 12 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej  w Nielęgowie.

 załącznik nr 13 - Uchwała nr XXIX/280/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej  w Nielęgowie.

załącznik nr 14 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonych  w Gryżynie.

załącznik nr 15 - Uchwała nr XXIX/281/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonych  w Gryżynie.

załącznik nr 16 – Autopoprawka do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 17 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 18 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021 wraz z przyjętą autopoprawką.

załącznik nr 19 - Uchwała nr XXIX/282/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 20 - Autopoprawka do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

załącznik nr 21 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

załącznik nr 22 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030 wraz z przyjętą autopoprawką.

załącznik nr 23 - Uchwała nr XXIX/283/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

załącznik nr 24 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 25 - Uchwała nr XXIX/284/21 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-06-10 14:37:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-06-10 14:37:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-06-10 14:37:59)
Protokół z XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 30.03.2021 r.

Protokół Nr XXVIII/21 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 30 marca 2021 roku.

załącznik nr 1 – Wniosek Zarządu Powiatu Kościańskiego o zwołanie sesji.

załącznik nr 2  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia związku powiatowo – gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

załącznik nr 4 – Uchwała nr XXVIII/274/21 w sprawie utworzenia związku powiatowo – gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

załącznik nr 5 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo – gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

załącznik nr 6 – Uchwała nr XXVIII/275/21 w sprawie przyjęcia statutu związku powiatowo – gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”.

załącznik nr 7 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

załącznik nr 8 – Uchwała nr XXVIII/276/21 w sprawie Statutu Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach.

załącznik nr 9 – Informacja dyrektora SP ZOZ w Kościanie o punkcie szczepień przeciw Covid-19 i punkcie wymazowym.

załącznik 10 – Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kościanie o sytuacji epidemiologicznej wywołanej Koronawirusem SARS-CoV-2 powodująca chorobę COVID-19 w powiecie kościańskim.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-05-06 07:40:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-05-06 07:40:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-05-06 07:40:45)
Protokół z XXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 10.03.2021 r.

Protokół Nr XXVII/21 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 10 marca 2021 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 4 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XXV sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 5 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 7 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 8  – Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Kościański.

załącznik nr 9 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego radnego pana Grzegorza Ratajczaka do reprezentowania Rady w Radzie Społecznej  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

załącznik nr 10 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/17/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie odwołania i powołania  Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie z dopisanym nazwiskiem radnego.

załącznik nr 11 – Uchwała nr XXVII/252/21 zmieniająca uchwałę Nr III/17/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie odwołania i powołania  Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

załącznik nr 12 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2020 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

załącznik nr 13 – Uchwała nr XXVII/253/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2020 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

załącznik nr 14 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kościańskim na lata 2021-2023”.

załącznik nr 15 – Uchwała nr XXVII/254/21 w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kościańskim na lata 2021-2023”.

załącznik nr 16 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

załącznik nr 17 – Uchwała nr XXVII/255/21 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

załącznik nr 18 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2021 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

załącznik nr 19 – Uchwała nr XXVII/256/21 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2021 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

załącznik nr 20 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.

załącznik nr 21 – Uchwała nr XXVII/257/21 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.

załącznik nr 22 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Śmiglu.

załącznik nr 23 – Uchwała nr XXVII/258/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Śmiglu.

załącznik nr 24 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 25 – Uchwała nr XXVII/259/21 w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 26 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 27 – Uchwała nr XXVII/260/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 28 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

załącznik nr 29 – Uchwała nr XXVII/261/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

załącznik nr 30 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 31 – Uchwała nr XXVII/262/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.

załącznik nr 32 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 33 – Uchwała nr XXVII/263/21 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 34 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 35 – Uchwała nr XXVII/264/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 36 – Autopoprawka Zarządu Powiatu do uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji Zastępcy Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego (druk nr 267).

załącznik nr 37 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji Zastępcy Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 38 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji Zastępcy Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego wraz z przyjętą autopoprawką.

załącznik nr 39 – Uchwała nr XXVII/265/21 w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji Zastępcy Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 40 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata radnego Grzegorza Ratajczaka na zastępcę Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 41 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej z dopisanym składem Komisją liczącym 3 osoby oraz dopisanym nazwiskiem zastępcy Przewodniczącej Komisji.

załącznik nr 42 – Uchwała nr XXVII/266/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 43 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej działania z dokonaniem zmiany pozycji radnych w punkcie 9 i 10.

załącznik nr 44 – Uchwała nr XXVII/267/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej działania.

załącznik nr 45 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia przedmiotu jej działania.

załącznik nr 46 – Uchwała nr XXVII/268/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia przedmiotu jej działania.

załącznik nr 47 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 roku.

załącznik nr 48 – Uchwała nr XXVII/269/21 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 roku.

załącznik nr 49 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2020 roku.

załącznik nr 50 – Uchwała nr XXVII/270/21 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2020 roku.

załącznik nr 51 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2020 roku.

załącznik nr 52 – Uchwała nr XXVII/271/21 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2020 roku.

załącznik nr 53 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2020 roku.

załącznik nr 54 – Uchwała nr XXVII/272/21 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2020 roku.

załącznik nr 55 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Kościańskiego.

załącznik nr 56 – Uchwała nr XXVII/273/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Kościańskiego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-04-01 13:52:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-05-05 14:41:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-05-05 14:42:07)
Protokół z XXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 22.02.2021 r.

Protokół Nr XXVI/21 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 22 lutego 2021 roku.

załącznik nr 1 – Postanowienie nr 7/2021 Komisarza Wyborczego w Lesznie w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 5  – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem składu osobowego Komisji Skrutacyjnej.

załącznik nr 6 – Protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru członka Zarządu Powiatu Kościańskiego przeprowadzonego w dniu 22 lutego 2021 r.

załącznik nr 7 – Uchwała nr XXVI/251/21 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Kościańskiego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-03-30 12:54:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-03-30 12:55:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-03-30 12:56:04)
Protokół z XXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 03.02.2021 r.

Protokół Nr XXV/21 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 3 lutego 2021 roku.

załącznik nr 1 – Wniosek Zarządu Powiatu Kościańskiego o zwołanie sesji.

załącznik nr 2  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 4 – Uchwała nr XXV/249/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 5 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

załącznik nr 6 – Uchwała nr XXV/250/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-03-30 12:13:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-03-30 12:35:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-03-30 12:38:21)
Protokół z XXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 20.01.2021 r.

Protokół Nr XXIV/21 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 20 stycznia 2021 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 3 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 5  – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2020 roku.

załącznik nr 6 – Uchwała nr XXIV/246/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2020 roku.

załącznik nr 7 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem wniosku radnego Stefana Stachowiaka o wycofanie z projektu uchwały (druk nr 249) kwoty 100 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

załącznik nr 8 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 9 – Uchwała nr XXIV/247/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 10 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

załącznik nr 11 – Uchwała nr XXIV/248/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-03-30 10:52:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-03-30 10:52:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-03-30 10:52:22)