logo
ucho   logo bip
Protokół z XXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 20.01.2021 r.

Protokół Nr XXIV/21 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 20 stycznia 2021 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 3 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 5  – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2020 roku.

załącznik nr 6 – Uchwała nr XXIV/246/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2020 roku.

załącznik nr 7 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem wniosku radnego Stefana Stachowiaka o wycofanie z projektu uchwały (druk nr 249) kwoty 100 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

załącznik nr 8 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 9 – Uchwała nr XXIV/247/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 10 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

załącznik nr 11 – Uchwała nr XXIV/248/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.