logo
ucho   logo bip
Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 28.04.2021 r.

Protokół Nr XXIX/21 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 28 kwietnia 2021 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 4 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 5 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 6 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2020 r.

załącznik nr 7 – Uchwała nr XXIX/277/21 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2020 r.

załącznik nr 8 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok.

załącznik nr 9 – Uchwała nr XXVIII/278/21 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok.

załącznik nr 10 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.

załącznik nr 11 – Uchwała nr XXIX/279/21 w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Rynek Pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.

załącznik nr 12 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej  w Nielęgowie.

 załącznik nr 13 - Uchwała nr XXIX/280/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej  w Nielęgowie.

załącznik nr 14 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonych  w Gryżynie.

załącznik nr 15 - Uchwała nr XXIX/281/21 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonych  w Gryżynie.

załącznik nr 16 – Autopoprawka do uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 17 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 18 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021 wraz z przyjętą autopoprawką.

załącznik nr 19 - Uchwała nr XXIX/282/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 20 - Autopoprawka do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

załącznik nr 21 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

załącznik nr 22 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030 wraz z przyjętą autopoprawką.

załącznik nr 23 - Uchwała nr XXIX/283/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

załącznik nr 24 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 25 - Uchwała nr XXIX/284/21 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego.