logo
ucho   logo bip
Protokół z XXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 10.03.2021 r.

Protokół Nr XXVII/21 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu 10 marca 2021 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Imienny wykaz głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu związanego z rozpatrzeniem oraz podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Kościańskiego.

załącznik nr 3 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XXIV sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 4 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XXV sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 5 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu.

załącznik nr 6 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 7 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 8  – Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówce prowadzonych przez Powiat Kościański.

załącznik nr 9 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego radnego pana Grzegorza Ratajczaka do reprezentowania Rady w Radzie Społecznej  Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

załącznik nr 10 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/17/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie odwołania i powołania  Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie z dopisanym nazwiskiem radnego.

załącznik nr 11 – Uchwała nr XXVII/252/21 zmieniająca uchwałę Nr III/17/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie odwołania i powołania  Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

załącznik nr 12 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2020 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

załącznik nr 13 – Uchwała nr XXVII/253/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2020 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

załącznik nr 14 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kościańskim na lata 2021-2023”.

załącznik nr 15 – Uchwała nr XXVII/254/21 w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kościańskim na lata 2021-2023”.

załącznik nr 16 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

załącznik nr 17 – Uchwała nr XXVII/255/21 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

załącznik nr 18 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2021 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

załącznik nr 19 – Uchwała nr XXVII/256/21 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2021 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

załącznik nr 20 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.

załącznik nr 21 – Uchwała nr XXVII/257/21 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania w zakresie administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.

załącznik nr 22 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Śmiglu.

załącznik nr 23 – Uchwała nr XXVII/258/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Śmiglu.

załącznik nr 24 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 25 – Uchwała nr XXVII/259/21 w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

załącznik nr 26 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 27 – Uchwała nr XXVII/260/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 28 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

załącznik nr 29 – Uchwała nr XXVII/261/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030.

załącznik nr 30 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 31 – Uchwała nr XXVII/262/21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.

załącznik nr 32 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 33 – Uchwała nr XXVII/263/21 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 34 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 35 – Uchwała nr XXVII/264/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 36 – Autopoprawka Zarządu Powiatu do uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji Zastępcy Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego (druk nr 267).

załącznik nr 37 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji Zastępcy Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 38 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji Zastępcy Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego wraz z przyjętą autopoprawką.

załącznik nr 39 – Uchwała nr XXVII/265/21 w sprawie przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji Zastępcy Przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 40 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem zgłoszonego kandydata radnego Grzegorza Ratajczaka na zastępcę Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 41 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej z dopisanym składem Komisją liczącym 3 osoby oraz dopisanym nazwiskiem zastępcy Przewodniczącej Komisji.

załącznik nr 42 – Uchwała nr XXVII/266/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

załącznik nr 43 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej działania z dokonaniem zmiany pozycji radnych w punkcie 9 i 10.

załącznik nr 44 – Uchwała nr XXVII/267/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów i określenia przedmiotu jej działania.

załącznik nr 45 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia przedmiotu jej działania.

załącznik nr 46 – Uchwała nr XXVII/268/21 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia przedmiotu jej działania.

załącznik nr 47 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 roku.

załącznik nr 48 – Uchwała nr XXVII/269/21 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2020 roku.

załącznik nr 49 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2020 roku.

załącznik nr 50 – Uchwała nr XXVII/270/21 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2020 roku.

załącznik nr 51 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2020 roku.

załącznik nr 52 – Uchwała nr XXVII/271/21 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2020 roku.

załącznik nr 53 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2020 roku.

załącznik nr 54 – Uchwała nr XXVII/272/21 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2020 roku.

załącznik nr 55 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Kościańskiego.

załącznik nr 56 – Uchwała nr XXVII/273/21 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Kościańskiego.