logo
ucho   logo bip
Protokół z XXXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 23.06.2021 r.

Protokół Nr XXXI/21 z  sesji Rady Powiatu Kościańskiego VI kadencji, która odbyła się w dniu
23 czerwca 2021 roku.

załącznik nr 1  - Lista obecności radnych Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 2 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Zarząd Powiatu Kościańskiego w sprawie wprowadzenia do porządku obrad proj. uchw. w sprawie zmiany uchwały dot. powierzenia Powiatowi Poznańskiemu organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

załącznik nr 3 - Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Zarząd Powiatu Kościańskiego w sprawie wprowadzenia do porządku obrad proj. uchw. w spr. powierzenia Gminie Czempiń realizację zadań w ramach projektu pn.: Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

załącznik nr 4 – Imienny wykaz głosowania nad zmianą tytułu w projekcie uchwały druk nr 302 dotyczącym określenia Regulaminu przyznawania stypendiów (...)

załącznik nr 5 – Imienny wykaz głosowania nad zmianą tytułu w projekcie uchwały druk nr 304 dotyczącym skrócenia okresu na jaki został sporządzony WPF - do 2029 roku.

załącznik nr 6 – Imienny wykaz głosowania nad przyjęciem protokołu z XXX sesji Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 7 – Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 8 – Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kościańskiego w okresie międzysesyjnym.

załącznik nr 9 – Raport o stanie Powiatu Kościańskiego za 2020 rok.

załącznik nr 10 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościańskiego wotum zaufania wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 11 – Uchwała nr XXXI/293/21 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościańskiego wotum zaufania.

załącznik nr 12 – Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok w wersji multimedialnej.

załącznik nr 13 – Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami.

załącznik nr 14 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2020 rok wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 15 - Uchwała nr XXXI/294/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2020 rok.

załącznik nr 16 – Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kościańskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 17 – Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 18 - Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

załącznik nr 19 -  Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

załącznik nr 20 - Uchwała nr XXXI/295/21 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

załącznik nr 21 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 22 - Uchwała nr XXXI/296/21 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.

załącznik nr 23 -  Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Powiatu Kościańskiego" wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 24 - Uchwała nr XXXI/297/21 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Powiatu Kościańskiego".

załącznik nr 25 -  Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Powiatu Kościańskiego" oraz trybu postępowania w tych sprawach.

załącznik nr 26 - Uchwała nr XXXI/298/21 w sprawie określenia warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Powiatu Kościańskiego" oraz trybu postępowania w tych sprawach.

załącznik nr 27 -  Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Kościańskiego wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 28 - Uchwała nr XXXI/299/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Kościańskiego.

załącznik nr 29 - Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021 wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 30 - Uchwała nr XXXI/300/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021.

załącznik nr 31 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2029 wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 32 - Uchwała nr XXXI/301/21 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2029.

załącznik nr 33 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IX/99/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Kościański porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 34 - Uchwała nr XXXI/302/21 w sprawie zawarcia przez Powiat Kościański porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

załącznik nr 35 – Imienny wykaz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czempiń realizację zadań w ramach projektu pn.: "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (druk nr 306) wraz ze zmianą w podstawie prawnej.

załącznik nr 36 - Uchwała nr XXXI/303/21 w sprawie powierzenia Gminie Czempiń realizację zadań w ramach projektu pn.: "Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno - promocyjnymi" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

załącznik nr 37 – Informacja - Rada Powiatu Kościańskiego na półmetku kadencji.