logo
ucho   logo bip
Komisje Rady
TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ ORAZ POZOSTAŁYCH KOMISJI STAŁYCH
tryb działania komisji rewizyjnej oraz pozostałych komisji stałych
 
 
ROZDZIAŁ V Statutu powiatu kościańskiego
 
Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej i pozostałych komisji rady
 
1. Organizacja komisji rewizyjnej
 
§ 62.
 
1.   Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2.   W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczącego oraz będących członkami zarządu.
 
§ 63.
 
1.   Rada powiatu wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji rewizyjnej w liczbie 5-7 w tym zastępcę przewodniczącego i sekretarza komisji.
2.   Pracą komisji rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.
3.   Komisja rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzonego przez radę powiatu.
4.   Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu projekt planu, o którym mowa w ust. 3, do dnia 30.XI roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
5.   Za zgodą rady powiatu, komisja rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli.
 
§ 64.
 
1.   Komisja rewizyjna kontroluje działalność zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2.   Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
3.   Komisja rewizyjna wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli zlecane przez radę powiatu.
4.   Przepis ust. 3 nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez radę powiatu.
 
§ 65.
 
1.   Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji.
2.   Sekretarz komisji sporządza z jej posiedzenia protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu komisji.
3.   Komisja rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.
4.   Komisja rewizyjna, za zgodą rady powiatu, może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.
 
2. Zasady i tryb kontroli
 
§ 66.
 
1.   W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych przewodniczący komisji rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny składający się od 3-5 członków komisji.
2.   Przewodniczący komisji udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, określając w nim zakres kontroli.
3.   Przewodniczący komisji rewizyjnej co najmniej na 3 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
4.   Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.
 
§ 67.
 
1.   Członek komisji rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.
2.   Członek komisji może również być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwość co do jego bezstronności.
3.   O wyłączeniu członka komisji z udziału w kontroli rozstrzyga komisja rewizyjna.
 
§ 68.
 
Członkowie komisji rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, obowiązujących w kontrolowanej jednostce.
 
§ 69.
 
1.   Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych są obowiązani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjaśnień.
2.   Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
3.   Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej jednostce.
 
3. Protokoły kontroli
 
§ 70.
 
1.   W terminie 7 dni od zakończenia kontroli, zespół kontrolny sporządza protokół, który podpisują członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki. Kierownik kontrolowanej jednostki może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół komisji rewizyjnej.
2.   Komisja rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do zarządu powiatu wystąpienie pokontrolne, zawierające wnioski i zalecenia do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.
3.   Kierownik kontrolowanej jednostki, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany zawiadomić komisję rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.   Kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do rady powiatu. Rozstrzygnięcie rady powiatu jest ostateczne.
 
4. Sprawozdania
 
§ 71.
 
1.   Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu sprawozdanie z wyniku kontroli zleconych przez radę, wyników kontroli wykonania budżetu powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.
2.   Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez radę powiatu przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na pół roku.
 
5. Komisje rady
 
§ 72.
 
1.   Rada powiatu, w drodze uchwały, może powoływać ze swojego grona inne niż wymienione w §12 ust. 1 statutu stałe i doraźne komisje do określonych zadań określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
2.   Zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnej określa rada powiatu w uchwale o powołaniu komisji.
3.   Do komisji doraźnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące komisji stałej, z uwzględnieniem ust. 2.
4.   Pracą komisji kieruje przewodniczący komisji przy pomocy wiceprzewodniczącego komisji.
5.   Przewodniczącego komisji powołuje i odwołuje rada powiatu.
6.   Wiceprzewodniczącego komisji powołują i odwołują członkowie komisji.
7.   Radny może być członkiem dowolnej ilości komisji a przewodniczącym tylko jednej.
8.   Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia przewodniczący rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.
 
§ 73.
 
1.   Do zadań komisji stałych należy:
1)   przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady powiatu,
2)   występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
3)   opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę, zarząd lub inne komisje,
4)   sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał rady,
5)   przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu, dotyczących działalności rady i zarządu.
2.   Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radę. Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.
3.   Komisja jest obowiązana przedstawić radzie sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej 1 raz w roku oraz w każdym czasie - na żądanie rady.
 
§ 74.
 
1.   Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.
2.   W posiedzeniach komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć: przewodniczący rady, radni nie będący członkami komisji oraz członkowie zarządu powiatu.
3.   Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
 
§ 75.
 
1.   Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:
1)   ustala termin i porządek posiedzeń,
2)   zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów,
3)   zwołuje posiedzenia komisji,
4)   kieruje obradami komisji.
2.   Przewodniczący komisji jest obowiązany zwołać posiedzenia komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków komisji lub przewodniczącego rady.
3.   W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący, powoływany i odwoływany przez komisję.
 
§ 76.
 
1.   Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos oddany przez przewodniczącego komisji.
2.   Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza się, na żądanie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako wnioski mniejszości, w szczególności w sprawach dotyczących projektów uchwał rady.
3.    Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji rady przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2003-07-04 12:54:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2003-07-22 11:29:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2003-07-22 11:29:23)