logo
ucho   logo bip
Komisje Rady
TRYB DZIAŁANIA KOMISJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 

DZIAŁ V. STATUTU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

 

Zasady i tryb działania komisji rady

Rozdział 1.

Organizacja i tryb działania komisji rewizyjnej

 § 41. Rada kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.

§ 42. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego rady i wiceprzewodniczącego rady oraz będących członkami zarządu.

§ 43. 1. Rada wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji rewizyjnej, w tym zastępcę przewodniczącego i sekretarza komisji.

2. Pracą komisji rewizyjnej kieruje jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

3. Komisja rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli, zatwierdzonego przez radę.

4. Komisja rewizyjna przedstawia radzie projekt planu, o którym mowa w ust. 3, do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

5. Za zgodą rady, komisja rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli.

§ 44. 1. Komisja rewizyjna kontroluje działalność zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych, biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Komisja rewizyjna wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli zlecane przez radę.

3. Przepis ust. 2 nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez radę.

§ 45. 1. Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.

2. Sekretarz komisji sporządza z jej posiedzenia protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu komisji.

3. Komisja rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz inne osoby.

4. Komisja rewizyjna, za zgodą rady, może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.

§ 46. 1. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych przewodniczący komisji rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny składający się od 3-5 członków komisji.

2. Przewodniczący komisji rewizyjnej udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, określając w nim zakres kontroli.

3. Przewodniczący komisji rewizyjnej co najmniej na 3 dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.

4. Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.

§ 47. 1. Członek komisji rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych lub powinowatych.

2. Członek komisji może również być wyłączony z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwość co do jego bezstronności.

3. O wyłączeniu członka komisji z udziału w kontroli rozstrzyga komisja rewizyjna.

§ 48. Członkowie komisji rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony tajemnic prawnie chronionych, obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

§ 49. 1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych są obowiązani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjaśnień.

2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.

3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku pracy obowiązującego w kontrolowanej jednostce.

§ 50. 1. W terminie 14 dni od zakończenia kontroli, zespół kontrolny sporządza protokół, który podpisują członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki. Kierownik kontrolowanej jednostki może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół komisji rewizyjnej.

2. Komisja rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do zarządu wystąpienie pokontrolne, zawierające wnioski i zalecenia do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany zawiadomić komisję rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Kierownik kontrolowanej jednostki w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do rady. Rozstrzygnięcie rady jest ostateczne.

§ 51. 1. Komisja rewizyjna przedstawia radzie sprawozdanie z wyniku kontroli zleconych przez radę, wyników kontroli wykonania budżetu powiatu oraz z realizacji rocznego planu kontroli.

2. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na pół roku.

 

Rozdział 2.

Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji

§ 52. Rada rozpatruje skargi na działania zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz petycje. W tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

§ 53. 1. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego rady i wiceprzewodniczącego rady oraz będących członkami zarządu.

2. Rada wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji skarg, wniosków i petycji, w tym zastępcę przewodniczącego i sekretarza komisji.

3. Pracą komisji skarg, wniosków i petycji kieruje jej przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

4. Komisja działa na posiedzeniach odbywających się w miarę potrzeb.

§ 54. 1. Komisja analizuje i rozpatruje wstępnie przekazane jej przez przewodniczącego rady skargi, wnioski oraz petycje.

2. Komisja skarg, wniosków i petycji przygotowuje projekt uchwały dotyczący skargi, wniosku oraz petycji i przekazuje go przewodniczącemu rady.

§ 55. 1. Do komisji skarg, wniosków i petycji stosuje się odpowiednio przepisy § 45 i § 47 statutu.

2. Komisja skarg, wniosków i petycji jest obowiązana przedstawić radzie sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej 1 raz w roku oraz w każdym czasie - na żądanie rady.

 

Rozdział 3.

Pozostałe komisje rady

§ 56. 1. Rada, w drodze uchwały, może powoływać ze swojego grona inne niż wymienione w § 10 statutu stałe i doraźne komisje do określonych zadań określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

2. Zakres działania, kompetencje oraz skład osobowy komisji doraźnej określa rada w uchwale o powołaniu komisji.

3. Do komisji doraźnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące komisji stałej, z uwzględnieniem ust. 2.

4. Pracą komisji kieruje przewodniczący komisji przy pomocy wiceprzewodniczącego komisji.

5. Przewodniczącego komisji powołuje i odwołuje rada.

6. Wiceprzewodniczącego komisji powołują i odwołują członkowie komisji.

7. Radny może być członkiem dowolnej ilości komisji a przewodniczącym tylko jednej.

8. Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia przewodniczący rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.

§ 57. 1. Do zadań komisji stałych należy:

1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady,

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę, zarząd lub inne komisje,

4) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał rady.

2. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radę. Rada może dokonywać zmian w zatwierdzonym planie.

3. Komisja stała jest obowiązana przedstawić radzie sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej 1 raz w roku oraz w każdym czasie - na żądanie rady.

§ 58. 1. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.

2. W posiedzeniach komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć: przewodniczący rady, radni nie będący członkami komisji oraz członkowie zarządu.

3. Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

§ 59. 1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:

1) ustala termin i porządek posiedzeń,

2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów,

3) zwołuje posiedzenia komisji,

4) kieruje obradami komisji.

2. Przewodniczący komisji jest obowiązany zwołać posiedzenia komisji na wniosek co najmniej 1/3 członków komisji lub przewodniczącego rady.

3. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący.

4. Zawiadomienie o posiedzeniu komisji oraz niezbędne materiały doręczane są radnym drogą elektroniczną lub pisemnie.

§ 60. 1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym.

2. Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza się, na żądanie wnioskodawcy, w sprawozdaniu komisji jako wnioski mniejszości, w szczególności w sprawach dotyczących projektów uchwał rady.

3. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji rady przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca.

 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2003-07-04 12:54:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2003-07-22 11:29:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-02-05 11:11:20)