logo
ucho   logo bip
Rady Powiatu
TRYB PRACY RADY POWIATU
tryb pracy rady powiatu
 
 
ROZDZIAŁ III Statutu powiatu kościańskiego
 
 
Tryb pracy rady
 
1. Sesje rady
 
§ 20.
 
1.   Rada powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydawanych na podstawie ustaw.
2.   Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:
1)   stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2)   wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
3)   powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu,
4)   stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
5)   uchwalanie budżetu powiatu,
6)   rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
7)   podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
8)   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
a)   zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej,
b)   emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c)   zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d)   ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
e)   zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
f)    tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
g)   tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h)   współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielania majątku,
i)    tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
9)   podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych jednostkom lokalnego samorządu terytorialnego oraz województwu,
10)   określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11)   podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
12)   uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
13)   uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
14)   podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
15)   podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
16)   dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,
17)   podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.
3.   Rada powiatu, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.
 
§ 21.
 
1.   Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
2.   Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1.
 
§ 22.
 
1.   Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji wciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady powiatu.
2.   Po upływie terminu określonego w ust. 1 sesję zwołuje komisarz wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych wciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady powiatu.
3.   Jeżeli wybory były wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwołania rady powiatu, pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego.
4.   Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
 
§ 23.
 
1.   Rada powiatu działa zgodnie z uchwalonym planem pracy.
2.   W razie potrzeby, rada powiatu może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.
 
2. Przygotowanie sesji
 
§ 24.
 
1.   Przewodniczący rady powiatu przygotowuje i zwołuje sesje rady.
2.   Przygotowanie sesji obejmuje:
1)    ustalenie porządku obrad,
2)    ustalenie czasu i miejsca obrad,
3)    zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
3.   Zwołanie sesji następuje poprzez zawiadomienie wszystkich radnych co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad o:
1)   ustalonym porządku obrad,
2)   miejscu, dniu i godzinie rozpoczęcia sesji.
4.   Do zawiadomienia dołącza się materiały na sesję, w szczególności projekty uchwał doręczane na 7 dni przed rozpoczęciem sesji, z tym że materiały na sesje, których przedmiotem jest uchwalenie budżetu powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, doręcza się radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem sesji.
 
§ 25.
 
1.   Przed każdą sesją przewodniczący rady powiatu, po zasięgnięciu opinii starosty, ustala listę gości zaproszonych na sesję.
2.   W sesjach rady powiatu uczestniczą, z głosem doradczym, sekretarz i skarbnik powiatu.
3.   Do udziału w sesjach rady powiatu zobowiązani są członkowie zarządu, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu.
4.   Zarząd powiatu jest obowiązany udzielić wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obsłudze sesji rady powiatu.
 
§ 26.
 
1.   Sesje rady powiatu są jawne, chyba że przepisy ustaw stanowią inaczej.
2.   Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powiatu powinno zostać podane do publicznej wiadomości poprzez sposób zwyczajowo przyjęty.
3.   Porządek obrad sesji rady powiatu powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodniczącego rady lub radnego, rada powiatu może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
4.   O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 3, rada powiatu może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające radzie powiatu podejmowanie uchwał.
5.   W protokole z obrad rady odnotowuje się przerwanie obrad, o którym mowa w ust. 3, imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem.
 
§ 27.
 
1.   Rada powiatu rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
2.   W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu rady, przewodniczący rady nie przerywa obrad, niemożliwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwał.
 
§ 28.
 
1.   Obrady sesji rady powiatu otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący rady.
2.   W przypadku nieobecności przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje jeden z wiceprzewodniczących rady upoważniony przez przewodniczącego.
 
§ 29.
 
1.   Otwarcie sesji rady powiatu następuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodniczącego rady formuły: "Otwieram obrady (nr)... sesji rady powiatu".
2.   Po otwarciu sesji przewodniczący rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
 
§ 30.
 
1.   Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad, a w przypadku takiego wniosku poddaje wniosek pod głosowanie.
2.   Rada powiatu może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
3.   Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej na wniosek zarządu, o którym mowa w §21 ust. 2 stosuje się przepis ust. 2, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
4.   Na wniosek starosty przewodniczący rady powiatu jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady powiatu projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest zarząd powiatu, a projekt wpłynął do rady powiatu co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.
5.   Porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności:
1)    przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,
2)    informację przewodniczącego rady o czynnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
3)    pisemne sprawozdanie zarządu z wykonania uchwał rady powiatu,
4)    pisemne sprawozdanie o działalności zarządu w okresie międzysesyjnym,
5)    zapytania radnych,
6)    rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał,
7)    odpowiedzi na zapytania,
8)    wnioski i oświadczenia radnych.
 
§ 31.
 
1.   Zapytania radnych kieruje się do zarządu powiatu albo komisji rady, za pośrednictwem przewodniczącego rady.
2.   Zapytania składa się w sprawach zasadniczych i bieżących dla powiatu.
3.   Radni mogą składać zapytania na sesji lub w okresie między sesjami.
4.   Odpowiedź na zapytania jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.
 
§ 32.
 
1.   Zapytania w sprawach dotyczących bieżących problemów powiatu mają na celu uzyskanie informacji o określonym stanie faktycznym.
2.   Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje się przepisy §31 ust. 3 i 4.
 
§ 33.
 
1.    Przewodniczący rady powiatu prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
2.    Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego rady.
3.    Przewodniczący rady może zabierać głos w każdej chwili obrad.
4.    Przewodniczący rady może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję rady.
 
§ 34.
 
1.    Przewodniczący rady powiatu czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień radnych i innych osób uczestniczących w sesji.
2.    Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, przewodniczący rady po zwróceniu uwagi, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.
3.    Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do osób uczestniczących w sesji rady.
4.    Przewodniczący rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, może nakazać opuszczenie sali obrad rady osobom będącym publicznością, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.
 
§ 35.
 
1.   Przewodniczący rady powiatu udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
2.   Przewodniczący rady powiatu udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególności dotyczących:
1)   sprawdzenia quorum,
2)   zmiany porządku obrad,
3)   ograniczenia czasu wystąpień mówców,
4)   zakończenia wystąpień,
5)   zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
6)   zarządzenia przerwy,
7)   odesłania projektu uchwały do komisji,
8)   przeliczenia głosów,
9)   przestrzegania regulaminu obrad.
3.   Wnioski formalne przewodniczący poddaje pod głosowanie po dopuszczeniu w dyskusji najwyżej jednego głosu "za" i jednego głosu "przeciwko" po czym rozstrzyga sprawę w głosowaniu zwykłą większością głosów.
 
§ 36.
 
1.   Przewodniczący rady zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby, przewodniczący może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub zarządowi powiatu, zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.
2.   Po zamknięciu dyskusji przewodniczący rady rozpoczyna procedurę głosowania. Przed zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
 
§ 37.
 
1.   Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący rady kończy sesję, wypowiadając formułę "Zamykam sesję Rady".
2.   Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3.   Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
 
§ 38.
 
1.   Z przebiegu sesji rady powiatu sporządza się protokół.
2.   Protokół sesji rady powinien zawierać w szczególności:
1)   określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny rozpoczęcia i zakończenia sesji, imiona i nazwiska przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół,
2)   stwierdzenie prawomocności obrad,
3)   odnotowanie przyjęcia protokołu poprzedniej sesji,
4)   ustalony porządek obrad,
5)   przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,
6)   przebieg głosowania i jego wyniki,
7)   podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
3.   Protokół sesji rady powiatu wykłada się do publicznego wglądu na 7 dni przed terminem kolejnej sesji w biurze rady powiatu.
4.   Protokół poprzedniej sesji rady powiatu jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych nie później niż do rozpoczęcia sesji rady, na której następuje przyjęcie protokołu.
5.   W razie zgłoszenia poprawek i uzupełnień do protokółu, o których mowa w ust. 4, o ich uwzględnieniu rozstrzyga rada.
6.   Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski niewygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego rady.
 
3. Uchwały
 
§ 39.
 
1.   Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:
1)   każdy radny,
2)   zarząd powiatu chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.
2.   Projekty uchwał podlegają zaopiniowaniu przez właściwe komisje rady.
3.   Projekty uchwał zgłaszane przez radnego lub radnych wymagają zaopiniowania przez zarząd powiatu.
4.   Przewodniczący rady przekazuje projekty uchwał właściwym komisjom rady i zarządowi powiatu.
 
§ 40.
 
1.   Projekt uchwały powinien zawierać:
1)   tytuł uchwały,
2)   podstawę prawną,
3)   przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały,
4)   wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
5)   określenie terminu wejścia w życie uchwały.
2.   Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia.
3.   Projekty uchwał powinny być opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.
 
§ 41.
 
1.   Uchwały rady powiatu są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba, że przepisy ustawowe stanowią inaczej.
2.   W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos oddany przez przewodniczącego obrad.
3.   Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium.
 
§ 42.
 
1.   Uchwały rady powiatu podpisuje przewodniczący rady.
2.   W przypadku nieobecności przewodniczącego rady powiatu, uchwały podpisuje wiceprzewodniczący rady prowadzący sesję.
 
§ 43.
 
1.   Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz rok podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta.
2.   Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji rady powiatu. Rejestr uchwał prowadzi starosta.
 
§ 44.
 
1.   Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2.   Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.
3.   Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.
 
§ 45.
 
1.   Starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwała organu powiatu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlega przekazaniu niezwłocznie.
2.   Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej na zasadach określonych w ust. 1:
1)   uchwałę budżetową,
2)   uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu,
3)   inne uchwały objęte zakresem działania izby.
 
§ 46.
 
1. Powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się przez ich publikację w środkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczenia.
2. Przepisy te wchodzą wżycie z dniem takiego ogłoszenia.
3. Powiatowe przepisy porządkowe podlegają także ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
 
§ 47.
 
Starostwo powiatowe gromadzi i udostępnia w swojej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat.
 
4. Procedura głosowania
 
§ 48.
 
W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
 
§ 49.
 
1.   W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.
2.   Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie głosy przewodniczący obrad.
3.   Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.
4.   Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole sesji.
 
§ 50.
 
1.   Głosowanie tajne przeprowadza się gdy przepisy ustawy tak stanowią.
2.   W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią rady.
3.   Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez radę powiatu spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji.
4.   Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
5.   Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.
6.   Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu z sesji.
 
§ 51.
 
Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów. Głosów nieważnych lub wstrzymujących się, nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.
 
§ 52.
 
Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów tzn. przeciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus jeden głos ważnie oddany.
W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2003-07-22 11:22:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2003-07-22 11:24:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2003-07-22 11:22:27)