logo
ucho   logo bip
Rady Powiatu
TRYB PRACY RADY POWIATU
 

DZIAŁ IV. STATUTU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

 

Tryb pracy rady

 

Rozdział 1.

Sesje rady

§ 14. 1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydawanych na podstawie ustaw.

2. Rada, w formie uchwał, wyraża opinie i zajmuje stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych.

§ 15. 1. Rada działa zgodnie z uchwalonym planem pracy.

2. W razie potrzeby, rada może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.

 

Rozdział 2.

Przygotowanie sesji

§ 16. 1. Sesje rady przygotowuje i zwołuje przewodniczący rady.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:

1) ustalenie porządku obrad,

2) ustalenie czasu i miejsca obrad,

3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

3. Zwołanie sesji następuje poprzez zawiadomienie wszystkich radnych co najmniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia obrad o:

1) ustalonym porządku obrad,

2) miejscu, dniu i godzinie rozpoczęcia sesji.

4. Do zawiadomienia dołącza się materiały na sesję, w szczególności projekty uchwał doręczane na 7 dni przed rozpoczęciem sesji, z tym że materiały na sesje, których przedmiotem jest uchwalenie budżetu powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, doręcza się radnym co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem sesji.

5. Zawiadomienie o sesji oraz materiały na sesje, w szczególności projekty uchwał doręczane są wszystkim radnym drogą elektroniczną lub pisemnie.

§ 17. 1. Przed każdą sesją przewodniczący rady, po zasięgnięciu opinii starosty, ustala listę gości zaproszonych na sesję.

2. W sesjach rady uczestniczą, z głosem doradczym, sekretarz i skarbnik powiatu.

3. Do udziału w sesjach rady zobowiązani są członkowie zarządu, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych powiatu.

4. Zarząd jest obowiązany udzielić wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obsłudze sesji rady.

§ 18. 1. Sesje rady są jawne, chyba że przepisy ustaw stanowią inaczej.

2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji rady powinno zostać podane do publicznej wiadomości poprzez sposób zwyczajowo przyjęty.

3. Porządek obrad sesji rady powinien zostać wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodniczącego rady lub radnego, rada może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

4. O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 3, rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające radzie podejmowanie uchwał.

5. W protokole z obrad rady odnotowuje się przerwanie obrad, o którym mowa w ust. 3, imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem.

§ 19. 1. Rada rozpoczyna obrady w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.

2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu rady, przewodniczący rady nie przerywa obrad, niemożliwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwał.

§ 20. 1. Obrady sesji rady otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący rady.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady czynności określone w ust. 1 wykonuje jeden z wiceprzewodniczących rady upoważniony przez przewodniczącego rady.

§ 21. 1. Otwarcie sesji rady następuje wraz z wypowiedzeniem przez przewodniczącego rady formuły: "Otwieram obrady (nr) ... sesji Rady Powiatu Kościańskiego".

2. Po otwarciu sesji przewodniczący rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

§ 22. 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad, a w przypadku takiego wniosku poddaje wniosek pod głosowanie.

2. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

3. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej na wniosek zarządu stosuje się przepis ust. 2, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

4. Porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności:

1) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,

2) informację przewodniczącego rady o czynnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

3) pisemne sprawozdanie zarządu z wykonania uchwał rady powiatu,

4) pisemne sprawozdanie z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym,

5) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał,

6) wnioski i oświadczenia radnych.

§ 23. 1. Przewodniczący rady prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego rady.

3. Przewodniczący rady może zabierać głos w każdej chwili obrad.

4. Przewodniczący rady może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję rady.

§ 24. 1. Przewodniczący rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień radnych i innych osób uczestniczących w sesji.

2. Wystąpienie radnego nie może trwać dłużej niż 10 minut. Przewodniczący obrad może wydłużyć czas wystąpienia ze względu na charakter omawianej sprawy.

3. Ograniczenie czasu wystąpienia, o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy wystąpień starosty, przewodniczącego obrad oraz radnych sprawozdawców, a także debaty nad raportem o stanie powiatu.

4. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, przewodniczący rady po zwróceniu uwagi, może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób uczestniczących w sesji rady.

6. Przewodniczący rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, może nakazać opuszczenie sali obrad rady osobom będącym publicznością, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji.

§ 25. 1. Przewodniczący rady udziela głosu w kolejności zgłoszeń.

2. Przewodniczący rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególności dotyczących:

1) sprawdzenia quorum,

2) zmiany porządku obrad,

3) ograniczenia czasu wystąpień mówców,

4) zakończenia wystąpień,

5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

6) zarządzenia przerwy,

7) odesłania projektu uchwały do komisji,

8) przeliczenia głosów,

9) przestrzegania regulaminu obrad.

3. Wnioski formalne przewodniczący poddaje pod głosowanie po dopuszczeniu w dyskusji najwyżej jednego głosu "za" i jednego głosu "przeciwko", po czym rozstrzyga sprawę w głosowaniu zwykłą większością głosów.

§ 26. 1. Przewodniczący rady zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby, przewodniczący rady może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub zarządowi, zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.

2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący rady rozpoczyna procedurę głosowania. Przed zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 27. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący rady kończy sesję, wypowiadając formułę "Zamykam obrady (nr) ... sesji Rady Powiatu Kościańskiego".

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

3. Przepis ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 28. 1. Z przebiegu sesji rady sporządza się protokół.

2. Protokół sesji rady powinien zawierać w szczególności:

1) określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny rozpoczęcia i zakończenia sesji, imiona i nazwiska przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół,

2) stwierdzenie prawomocności obrad,

3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

4) ustalony porządek obrad,

5) przebieg obrad, a w szczególności treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,

6) przebieg głosowania i jego wyniki,

7) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

3. Protokół sesji rady wykłada się do publicznego wglądu na 7 dni przed terminem kolejnej sesji w Biurze Rady starostwa.

4. Protokół poprzedniej sesji rady jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych nie później niż do rozpoczęcia sesji rady, na której następuje przyjęcie protokołu.

5. W razie zgłoszenia poprawek i uzupełnień do protokołu, o których mowa w ust. 4, o ich uwzględnieniu rozstrzyga rada.

6. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, imienne wykazy głosowań radnych, zgłoszone na piśmie wnioski niewygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego rady.

 

Rozdział 3.

Uchwały

§ 29. 1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:

1) przewodniczący rady,

2) co najmniej 5 radnych,

3) klub radnych,

4) komisja,

5) grupa co najmniej 300 mieszkańców powiatu,

6) zarząd

- chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

2. Projekty uchwał podlegają zaopiniowaniu przez właściwe komisje.

3. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-5 wymagają zaopiniowania przez zarząd.

4. Przewodniczący rady przekazuje projekty uchwał właściwym komisjom i zarządowi.

§ 30. 1. Projekt uchwały powinien zawierać:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną,

3) przepisy regulujące sprawy będące przedmiotem uchwały,

4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

5) określenie terminu wejścia w życie uchwały.

2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia.

3. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata.

§ 31. Uchwały rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba, że przepisy ustawowe Stanowią inaczej.

§ 32. 1. Uchwały rady podpisuje przewodniczący rady.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady, uchwały podpisuje wiceprzewodniczący rady prowadzący sesję.

§ 33. 1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery, podając cyframi rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwały oraz dwie ostatnie cyfry roku podjęcia uchwały. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta.

2. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji rady. Rejestr uchwał prowadzi Biuro Rady starostwa.

§ 34. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.

§ 35. Powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się przez ich publikację w środkach masowego przekazu oraz w drodze obwieszczenia.

 

Rozdział 4.

Procedura głosowania

§ 36. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 37. 1. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

2. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1 nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne, w ten sposób, że każdy z radnych, po wywołaniu publicznie określa, czy jest "za", "przeciw", czy "wstrzymuje się od głosu".

3. Głosowanie przeprowadza i oblicza wszystkie głosy przewodniczący obrad.

4. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący obrad.

5. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole sesji.

§ 38. 1. Głosowanie tajne przeprowadza się, gdy przepisy ustawy tak stanowią.

2. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią rady.

3. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez radę spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodniczącego komisji.

4. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

5. Przewodniczący komisji skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.

6. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu z sesji.

§ 39. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał największą liczbę głosów "za". Głosów nieważnych lub wstrzymujących się, nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.

§ 40. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów tzn. przeciwnych i wstrzymujących się. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus jeden głos ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2003-07-22 11:22:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2003-07-22 11:24:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2020-02-05 11:18:17)