logo
ucho   logo bip
Sesja XXV
UCHWAŁY PODJĘTE NA XXV SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
Uchwała Nr XXV/250/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 3
 
Uchwała Nr XXV/251/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański
 
Uchwała Nr XXV/252/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005 roku w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański
 
Uchwała Nr XXV/253/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005 roku w sprawie zamiaru przekształcenia publicznego gimnazjum z oddziałem przysposabiającym do pracy dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie w publiczne gimnazjum dla dorosłych dla uczestników Środowiskowego Hufca Pracy w Kościanie
 
Uchwała Nr XXV/254/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/238/04 Rady Powiatu z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału środków wyodrębnionych w budżecie Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański
 
Uchwała Nr XXV/255/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański
 
Uchwała Nr XXV/256/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców osób pełnoletnich lub ich rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej
 
Uchwała Nr XXV/257/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005 roku w sprawie przyjęcia  sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 rok
 
Uchwała Nr XXV/258/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005 roku w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
 
Uchwała Nr XXV/259/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005 roku w sprawie likwidacji środków specjalnych
 
Uchwała Nr XXV/260/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok
 
Uchwała Nr XXV/261/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2004 roku
 
Uchwała Nr XXV/262/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na rok 2005
 
Uchwała Nr XXV/263/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
 
Uchwała Nr XXV/264/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005 roku w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Więcej wiedzieć - więcej móc. Instytucjonalny system wsparcia osób niepełnosprawnych", który został opracowany w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1 "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej"; Działanie 1.4 "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"; schemat a) “Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy", ogłoszony przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 listopada 2004 roku
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2005-02-28 10:53:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2005-02-28 11:04:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2005-02-28 11:03:50)