logo
ucho   logo bip
Sesja XXVI
UCHWAŁY PODJĘTE NA XXVI SESJI RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
 
Uchwała Nr XXVI/265/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22.03.2005 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Komendy Powiatowej Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2004 r.,
 
Uchwała Nr XXVI/266/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22.03.2005 roku w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu za 2004 rok,
 
Uchwała Nr XXVI/267/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22.03.2005 roku w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2004 r.,
 
Uchwała Nr XXVI/268/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22.03.2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie,
 
Uchwała Nr XXVI/269/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22.03.2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok,
 
Uchwała Nr XXVI/270/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22.03.2005 roku w sprawie wyboru banku sprawującego obsługę bankową Powiatu Kościańskiego,
 
Uchwała Nr XXVI/271/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22.03.2005 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Powiatowy Ośrodek Karier w Kościanie" opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży, Schemat b) - Promocja aktywności zawodowej młodzieży, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 
Uchwała Nr XXVI/272/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22.03.2005 roku w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu "Powiatowy Ośrodek Karier w Kościanie" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży, Schemat b) - Promocja aktywności zawodowej młodzieży,
 
Uchwała Nr XXVI/273/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22.03.2005 roku w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1 "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej"; Działanie 1.2 "Perspektywy dla młodzieży",
 
Uchwała Nr XXVI/274/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22.03.2005 roku w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1 "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej"; Działanie 1.3 "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia", schemat A "Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych",
 
Uchwała Nr XXVI/275/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22.03.2005 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XXI/207/04 z dnia 21.09.2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański w ramach Działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
 
Uchwała Nr XXVI/276/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22.03.2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/252/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański,
 
Uchwała Nr XXVI/277/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22.03.2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/255/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański,
 
Uchwała Nr XXVI/278/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22.03.2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2004 roku,
 
Uchwała Nr XXVI/279/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22.03.2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2004 roku,
 
Uchwała Nr XXVI/280/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22.03.2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2004 roku.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2005-03-30 09:10:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2005-03-30 09:21:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2005-03-30 09:21:45)