logo
ucho   logo bip
2007 rok
Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
1.    Uchwała nr XIII/124/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych  posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka  samorządu terytorialnego,
2.    Uchwała nr XIII/125/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr III/31/06 z dnia  28.12.2006 r. w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok,
3.    Uchwała nr XIII/126/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu  budżetowego w roku 2007,
4.    Uchwała nr XIII/127/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/32/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie  budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok,
5.    Uchwała nr XIII/128/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok,
6.    Uchwała nr XIII/129/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2007  roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej samorządowi Województwa  Wielkopolskiego,
7.    Uchwała nr XIII/130/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na rok 2008,
8.    Uchwała nr XIII/131/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/56/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia  21.03.2007 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych  Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
9.    Uchwała nr XIII/132/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych  zorganizowanych w szkołach prowadzonych  przez Powiat Kościański,
10.  Uchwała nr XIII/133/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu  administracji rządowej dotyczącego  organizacji i przeprowadzenia poboru.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2008-01-04 09:12:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2008-01-04 14:08:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2008-01-04 14:08:02)
Uchwały podjęte na XII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
 1. Uchwała nr XII/115/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2008",
 2. Uchwała nr XII/116/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku,
 3. Uchwała nr XII/117/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr V/56/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21.03.2007 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania  osób niepełnosprawnych,
 4. Uchwała nr XII/118/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr III/31/06 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok,
 5. Uchwała nr XII/119/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie utraty mocy uchwały nr VIII/95/07 z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Kościańskiego,
 6. Uchwała nr XII/120/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/75/07 z dnia 25.04.2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kościan,
 7. Uchwała nr XII/121/07  Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/32/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007,
 8. Uchwała nr XII/122/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/427/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12 września 2006 roku w sprawie określenia trybu prac nad  projektem uchwały budżetowej,
 9. Uchwała nr XII/123/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2008.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2007-12-03 13:20:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2007-12-03 17:42:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2007-12-03 17:42:12)
Uchwały podjęte na XI sesji Rady Powiatu Kościańskiego
 
1)    Uchwała nr XI/107/07 w sprawie świadczeń przyznawanych nauczycielom ze środków wyodrębnionych na pomoc zdrowotną oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń,
2)    Uchwała nr XI/108/07 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/313/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 2 kwietnia 2002 roku w sprawie ustalania, rozliczania i obniżania obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański  zmienionej uchwałą Nr XL/421/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 12 września 2006 roku,
3)    Uchwała nr XI/109/07 w sprawie przyjęcia "Programu regulacji liczebności lisa Vulpes vulpes w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Kościańskiego w celu restytucji zająca szaraka Lepus europaeus",
4)    Uchwała nr XI/110/07 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
5)    Uchwała nr XI/111/07 w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwał Rady Powiatu,
6)    Uchwała nr XI/112/07 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr III/31/06 z dnia 28.12.2006 r. ze zmianami w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok,
7)    Uchwała nr XI/113/07 w sprawie zmiany uchwały nr III/32/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok,
8)    Uchwała nr XI/114/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2007-11-21 11:08:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2007-11-21 15:53:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2007-11-21 11:30:35)
Uchwały podjęte na X sesji Rady Powiatu Kościańskiego
1)  Uchwała nr X/98/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2007  roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
2)  Uchwała nr X/99/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2007 roku w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz ich przeznaczenia i standardu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
3)  Uchwała nr X/100/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli okresowej przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki  Zdrowotnej w Kościanie,
4)  Uchwała nr X/101/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr V/56/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21.03.2007 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania  osób niepełnosprawnych,
5)  Uchwała nr X/102/07 Rady Powiatu kościańskiego z dnia 26 września 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów,
6)  Uchwała nr X/103/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie,
7)  Uchwała nr X/104/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/32/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok,
8)  Uchwała nr X/105/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr XL/427/06 z dnia 12.09.2006 r. w sprawie  określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
9)  Uchwała nr X/106/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2007 roku.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2007-10-02 11:10:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2007-10-02 14:49:20)
Uchwały podjęte na IX sesji Rady Powiatu Kościańskiego
1. Uchwała nr IX/96/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie 
    zmiany   Uchwały nr XXVII/283/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.04.2005 roku
    w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Kościańskiego na lata 2004-2013.
    Uchwała nr IX/96/07
    Uchwała nr IX/96/07 część 2
2. Uchwała nr IX/97/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie
    zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
    w Kościanie i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego
    Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2007-08-17 13:05:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-08-24 13:55:02)
Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
 1. Uchwała nr VIII/90/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Śmiglu przy ul. Skarżyńskiego,
 2. Uchwała nr VIII/91/07Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie powołania Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu kościańskiego,
 3. Uchwała nr VIII/92/07Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/31/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie zestawienia przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok,
 4. Uchwała nr VIII/93/07Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej,
 5. Uchwała nr VIII/94/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/32/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok,
 6. Uchwała nr VIII/95/07Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Kościańskiego  .
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2007-07-19 13:44:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2007-07-20 13:45:22)
Uchwały podjęte na VII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
1)   Uchwała Nr VII/81/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2006 rok.
2)   Uchwała Nr VII/82/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2007 roku  w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2006 rok.
3)   Uchwała Nr VII/83/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
4)   Uchwała Nr VII/84/07  Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa powiatowego w Kościanie oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie.
5)   Uchwała Nr VII/85/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Nareszcie na swoim" opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1 "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej"; Działanie 1.3 "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia".
6)   Uchwała Nr VII/86/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Udany Start - system wsparcia młodzieży z Powiatu Kościańskiego" opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1 "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej"; Działanie 1.2 "Perspektywy dla młodzieży".
7)   Uchwała Nr VII/87/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Śmiglu przy ul. Farnej.
8)   Uchwała Nr VII/88/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie emisji obligacji.
9)   Uchwała Nr VII/89/07  Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/32/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2007-07-03 10:12:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2007-07-04 10:56:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2007-07-04 10:55:33)
Uchwały podjęte na VI sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr VI/67/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiemu.
2.   Uchwała nr VI/68/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2006 r.
3.   Uchwała nr VI/69/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego.
4.   Uchwała nr VI/70/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych nowo wybudowanego odcinka drogi ulicy Sołeckiej w miejscowości Bonikowo.
5.   Uchwała nr VI/71/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Kościański na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
6.   Uchwała nr VI/72/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/213/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.10.2004 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie.
7.   Uchwała nr VI/73/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/346/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 06.12.2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kościanie.
8.   Uchwała nr VI/74/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Śmigiel.
9.   Uchwała nr VI/75/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kościan.
10. Uchwała nr VI/76/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia wsparcia Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie.
11. Uchwała nr VI/77/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/32/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2007 rok.
12. Uchwała nr VI/78/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/35/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie podwyższenia w 2007 roku minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
13. Uchwała nr VI/79/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie wyłączenia nieruchomości z funduszu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
14. Uchwała nr VI/80/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie budowy drogi ekspresowej S 5.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-05-07 12:29:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-05-09 10:45:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-05-07 12:29:50)
Uchwały podjęte na V sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
1.   Uchwała nr V/50/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie wstąpienia na mandat radnego Rady Powiatu Kościańskiego.
2.   Uchwała nr V/51/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Komendy Powiatowej Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2006 r.
3.   Uchwała nr V/52/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2006 rok,
4.   Uchwała nr V/53/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2006 r.
5.   Uchwała nr V/54/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2006 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2007.
6.   Uchwała nr V/55/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Kościańskiego.
7.   Uchwała nr V/56/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
8.   Uchwała nr V/57/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmian administracyjnych na terenie powiatu kościańskiego.
9.   Uchwała nr V/58/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie zmiany w załączniku do uchwały nr XLI/445/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24 października 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu kościańskiego.
10. Uchwała nr V/59/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/438/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24.10.2006 r. w związku ze zmianą uchwały nr XXXV/391/06 w sprawie zatwierdzenia projektu "Młodzi bez barier - aktywizacja młodzieży Powiatu Kościańskiego" opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1 "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej"; Działanie 1.2 "Perspektywy dla młodzieży".
11. Uchwała nr V/60/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia projektu "Znowu aktywni - system wsparcia długotrwale bezrobotnych Powiatu Kościańskiego" opracowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1 "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej"; Działanie 1.3 "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia".
12. Uchwała nr V/61/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie zmian składu osobowego Komisji Rady Powiatu Kościańskiego.
13. Uchwała nr V/62/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na rok 2007.
14. Uchwała nr V/63/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie własności nieruchomości położonej w Śmiglu przy ul. T. Kościuszki.
15. Uchwała nr V/64/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego  w projekcie współfinansowanym  ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
16. Uchwała nr V/65/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie współfinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
17. Uchwała nr V/66/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie zobowiązania Skarbnika Powiatu do złożenia oświadczenia lustracyjnego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-02-08 13:09:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2007-04-02 10:39:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-03-29 11:42:22)
Uchwały podjęte na IV sesji Rady Powiatu Kościańskiego.
 
1.   Uchwała nr IV/33/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
2.   Uchwała nr IV/34/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie ustalenia na 2007 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
3.   Uchwała nr IV/35/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie podwyższenia w 2007 roku minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.
4.   Uchwała nr IV/36/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie powołania dwóch przedstawicieli Rady Powiatu Kościańskiego do Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy Powiatu Kościańskiego z Organizacjami Pozarządowymi.
5.   Uchwała nr IV/37/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
6.   Uchwała nr IV/38/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
7.   Uchwała nr IV/39/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006 rok.
8.   Uchwała nr IV/40/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zmiany uchwały  w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego w Kościanie.
9.   Uchwała nr IV/41/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych".
10. Uchwała nr IV/42/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do Stowarzyszenia miast i gmin położonych przy drodze ekspresowej Poznań-Wrocław "Piątka".
11. Uchwała nr IV/43/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wysokości miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w Ośrodku Wsparcia w Kościanie.
12. Uchwała nr IV/44/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2007.
13. Uchwała nr IV/45/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2007 rok.
14. Uchwała nr IV/46/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2007 rok.
15. Uchwała nr IV/47/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy  Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2007 rok.
16. Uchwała nr IV/48/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie  deficytu budżetowego w roku 2007.
17. Uchwała nr IV/49/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/32/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na rok 2007.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2007-02-08 13:00:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2007-02-13 14:29:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2007-02-13 14:28:28)