logo
ucho   logo bip
2008 rok
Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 30 grudnia 2008 roku
Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 30 grudnia 2008 roku.
 
 
1)    nr XXIII/224/08 w sprawie przekazania przez Powiat Kościański Gminie Miejskiej Kościan zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminie Miejskiej Kościan w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości  i pielęgnacji zieleni przydrożnej,
2)    nr XXIII/225/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/130/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008,
3)    nr XXIII/226/08 w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok,
4)    nr XXIII/227/08 w sprawie budżetu na rok 2009,
5)    nr XXIII/228/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2009 rok,
6)    nr XXIII/229/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2009 rok,
7)    nr XXIII/230/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2009 rok,
8)    nr XXIII/231/08 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2009 rok.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2009-01-07 08:23:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2009-11-30 12:04:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2009-11-27 11:59:06)
Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 10 grudnia 2008 roku
Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 10 grudnia 2008 roku.
 
1)   nr XXII/217/08 w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
2)   nr XXII/218/08 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009",
3)   nr XXII/219/08 w sprawie przyjęcia przez Radę Powiatu Kościańskiego sprawozdania z realizacji "Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu kościańskiego - na lata 2004-2014",
4)   nr XXII/220/08w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/128/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2007 roku w sprawie zestawienia przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok,
5)   nr XXII/221/08 w sprawie udzielenia wsparcia Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie,
6)   nr XXII/222/08w sprawie zmiany uchwały nr XIII/130/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008,
7)   nr XXII/223/08 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 rok.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2008-12-16 09:27:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2009-01-12 08:35:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2009-01-12 08:35:05)
Uchwały podjęte na XXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 19 listopada 2008 roku
Uchwały podjęte na XXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 19 listopada 2008 roku.
 
1)    nr XXI/213/08 w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie współfinansowanym ze środków Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011",
 
2)    nr XXI/214/08 w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie współfinansowanym ze środków Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011",
 
3)    nr XXI/215/08 w sprawie deklaracji udzielenia pomocy finansowej Gminie Śmigiel na dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków Programu Wieloletniego pod nazwą " Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011",
 
4)    nr XXI/216/08 w sprawie deklaracji udzielenia pomocy finansowej Gminie Czempiń na dofinansowanie zadania współfinansowanego ze środków Programu Wieloletniego pod nazwą " Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2008-11-20 08:53:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2008-11-20 08:55:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2008-11-20 08:55:09)
Uchwały podjęte na XX sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 29 października 2008 roku
1)   nr XX/205/08 w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie zobowiązania wekslowego w ramach projektu: "Zadrzewianie dróg śródpolnych na terenie Parku Krajobrazowego im Gen. D. Chłapowskiego" finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 
2)   nr XX/206/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/164/08 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27.03.2008 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych ze zmianami,
 
3)   nr XX/207/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej,
 
4)   nr XX/208/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej,
 
5)   nr XX/209/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej,
 
6)   nr XX/210/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej,
 
7)   nr XX/211/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/130/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008,
 
8)   nr XX/212/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2008-10-30 10:11:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2008-10-30 12:20:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2008-10-30 12:19:48)
Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 25 września 2008 roku

1)   nr XIX/201/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/415/06 Rady Powiatu  Kościańskiego z dnia 04.07.2006 roku w sprawie nadania statutu Domu  Pomocy Społecznej w Mościszkach,

2)   nr XIX/202/08 w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych  stawek wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu,

3)   nr XIX/203/08 w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wysokości miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego  pracowników zatrudnionych w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie,

4)   nr XIX/204/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/130/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2008-09-29 08:51:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2008-09-29 12:12:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2008-09-29 08:56:27)
Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 28 sierpnia 2008 roku
1)    nr XVIII/189/08 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/90/03 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego ze zmianami,
2)    nr XVIII/190/08 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, zasad udzielania i rozmiaru zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, a także zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
3)    nr XVIII/191/08 w sprawie zatwierdzenia projektu "Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego",
4)    nr XVIII/192/08 w sprawie zatwierdzenia projektu "Utworzenie punktu informacyjnego dla osób zainteresowanych dalszym kształceniem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.3 "Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego",
5)    nr XVIII/193/08 w sprawie zatwierdzenia projektu "Studia wyższe i podyplomowe dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i pracowników oświaty z powiatu kościańskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty",
6)    nr XVIII/194/08 w sprawie pozbawienia ulic miasta Śmigla kategorii dróg powiatowych,
7)    nr XVIII/195/08 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie,
8)    nr XVIII/196/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2008 roku,
9)    nr XVIII/197/08 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/128/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2007 roku w sprawie zestawienia przychodów i rozchodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok,
10)  nr XVIII/198/08 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/130/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008,
11)  nr XVIII/199/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli okresowej przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
12)  nr XVIII/200/08 w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2008-09-02 12:57:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2008-09-08 09:40:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2008-09-08 09:37:39)
Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 16 czerwca 2008 roku
 
1)   nr XVII/175/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2007 roku,
2)   nr XVII/176/08 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2007 rok,
3)   nr XVII/177/08 w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
4)   nr XVII/178/08 w sprawie utworzenia trzyletniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
5)   nr XVII/179/08 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu Kościańskiego oraz zasad jego przyznawania,
6)   nr XVII/180/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/339/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 18.10.2005 roku w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Starosty Kościańskiego zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym",
7)   nr XVII/181/08 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony gruntu rolnego położonego w Śmiglu,
8)   nr XVII/182/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Nowym Dębcu gmina Kościan,
9)   nr XVII/183/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/164/08 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27.03.2008 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
10) nr XVII/184/08 w sprawie zatwierdzenia projektu "Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Kościańskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych",
11) nr XVII/185/08 w sprawie zatwierdzenia projektu "Rozwijamy skrzydła - organizacja zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Kościanie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych",
12) nr XVII/186/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej,
13) nr XVII/187/08 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/130/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008,
14) nr XVII/188/08 w sprawie wynagrodzenia Starosty Kościańskiego.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2008-06-20 07:57:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2008-06-20 14:16:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2008-06-20 08:16:35)
Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 30 kwietnia 2008 roku
1)   uchwała nr XVI/167/08 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego,
2)   XVI/168/08 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska,
3)   uchwała nr 169/XVI/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2007 roku,
4)   uchwała nr 170/XVI/08 w sprawie podwyższenia w 2008 roku minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański,
5)   uchwała nr 171/XVI/08 w sprawie zatwierdzenia projektu "Wsparcie pośrednictwa i doradztwa w Powiatowym Urzędzie Pracy" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.1.2. "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie",
6)   uchwała nr 172/XVI/08 w sprawie zatwierdzenia projektu "Przyszłość z perspektywami" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz  wspierania aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.1.3. "Poprawa zdolności do zatrudnienia przez podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych",
7)   uchwała nr 173/XVI/08 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XIII/128/07 z dnia 28.12.2007 roku ze zm.  w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
8)   XVI/174/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/130/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008 oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XV/166/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/130/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2008-05-08 10:21:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2008-05-19 09:35:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2008-05-19 09:35:13)
Uchwały podjęte na XV sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 27 marca 2008 roku
1)   nr XV/156/08 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2007 rok,
2)   nr XV/157/08 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Komendy Powiatowej Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2007 r.,
3)   nr XV/158/08 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2007 r.,
4)   nr XV/159/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2007 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2008,
5)   nr XV/160/08 w sprawie zatwierdzenia projektu "EFS szansą dla mnie!" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet VII "Promocja Integracji Społecznej"; Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - projekty systemowe"; Poddziałanie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie",
6)   nr XV/161/08 w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do konkursu: Priorytet III "Środowisko przyrodnicze", Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013,
7)   nr XV/162/08 w sprawie powierzenia Gminie Krzywiń prowadzenia zadania Powiatu Kościańskiego z zakresu edukacji publicznej,
8)   nr XV/163/08 w sprawie zmiany statutu powiatu kościańskiego,
9)   nr XV/164/08 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
10) nr XV/165/08 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego Nr XIII/128/07 z dnia 28.12.2007 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok,
11) nr XV/166/08 w sprawie zmiany uchwały nr  XIII/130/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na rok 2008.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2008-04-09 11:01:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: (2008-04-10 07:46:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2008-04-09 11:30:14)
Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Powiatu Kociańskiego w dniu 13 lutego 2008 roku
                                                  
 
 
1)   nr XIV/134/08 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Kościańskim,
2)   nr XIV/135/08 w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański,
3)   nr  XIV/136/08 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/152/2000 z dnia 17.10.2000 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych w Nietążkowie gmina Śmigiel i ustalenia zasad ich sprzedaży,
4)   nr  XIV/137/08 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Nietążkowie przy ul. Leśnej 11/1,
5)   nr  XIV/138/08 w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Kościanie przy Ulicy Aleja Tadeusza Kościuszki nr 32/1,
6)   nr  XIV/139/08 w sprawie akceptacji zmiany jednostki prowadzącej Warsztat Terapii Zajęciowej w Kościanie,
7)   nr XIV/140/08 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2008 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
8)   nr  XIV/141/08 w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
9)   nr  XIV/142/08 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XIII/124/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,
10)  nr  XIV/143/08 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/130/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na rok 2008,
11)  nr XIV/144/08 w sprawie określenia zasad, wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego,
12)  nr XIV/145/08 w sprawie przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok,
13)  nr XIV/146/08 w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
14)  nr XIV/147/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2007 roku,
15)  nr XIV/148/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2007 roku,
16)  nr XIV/149/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2007 roku,
17)  nr XIV/150/08 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2007 roku, 
18)  nr XIV/151/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2008 rok,
19)  nr XIV/152/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2008 rok,
20)  nr XIV/153/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2008 rok,
21)  nr XIV/154/08 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na rok 2008,
22)  nr XIV/155/08 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2008-02-18 15:06:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2008-04-21 13:54:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2008-04-21 13:52:00)