logo
ucho   logo bip
2009 rok
Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 29 grudnia 2009 roku
Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 29 grudnia 2009 roku.
 
 
1)   nr XXXIII/304/09 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
2)   w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok,
3)   nr XXXIII/306/09 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 roku,
4)   nr XXXIII/307/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/249/09 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
5)   nr XXXIII/308/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/226/08 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.,
6)   nr XXXIII/309/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/227/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009,
załącznik nr 1 Zmiany planowanych dochodów
załącznik nr 2 Zmiany planowanych wydatków
załącznik nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.
załącznik nr 4 Dotacje rozwojowe
załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze: umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
załącznik nr 6 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych
załącznik nr 7 Pozostałe dotacje związane z realizacją zadań Powiatu w 2009 r.
załącznik nr 8 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.
załącznik nr 9 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 r.
7)   nr XXXIII/310/09 w sprawie budżetu na rok 2010,
załącznik nr 1 Plan dochodów
załącznik nr 2 Plan wydatków
załącznik nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami
załącznik nr 4 Dochody i wydatki, związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze: umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
załącznik nr 5 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
załącznik nr 6 Wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
załącznik nr 7 Przychody i rozchody budżetu 2010 r.
załacznik nr 8 Dotacje udzielone w 2010 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
załącznik nr 9 Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na rok 2010
załącznik nr 10 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 r.
załącznik nr 11 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarka Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2010 r.
8)   nr XXXIII/311/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2010 rok,
9)   nr XXXIII/312/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2010 rok,
10) nr XXXIII/313/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2010 rok.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2010-01-04 13:39:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2010-01-04 13:44:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2010-01-04 13:44:31)
Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 9 grudnia 2009 roku
Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 9 grudnia 2009 roku.
 
 
1)   w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego,
2)   nr XXXII/298/09 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010".,
3)   nr XXXII/299/09 w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
4)   nr XXXII/300/09 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego do nieodpłatnego nabycia i realizacji inwestycji na nieruchomościach położonych w Lubiniu i Cichowie,
5)   nr XXXII/301/09 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu kościańskiego,
6)   nr XXXII/302/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/227/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009,
załącznik nr 1 Zmiany planowanych dochodów
załącznik nr 2 Zmiany planowanych wydatków
załącznik nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r.
załącznik nr 4 Dotacje rozwojowe
załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze: umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
załącznik nr 6 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011
załącznik nr 7 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych
załącznik nr 8 Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocnych na rok 2009
7)   nr XXXII/303/09 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2009-12-16 11:53:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2009-12-16 12:11:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2009-12-16 12:07:22)
Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 21 października 2009 roku
Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 21 października 2009 roku.
 
 
1)   nr XXXI/293/09 w sprawie przyjęcia informacji o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2008/2009 oraz o organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2009/2010,
2)   nr XXXI/294/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/226/08 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30.12.2008 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok,
3)   nr XXXI/295/09 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/227/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009,
4)   nr XXXI/296/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/249/09 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2009-10-22 14:42:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2009-10-22 14:43:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2009-10-22 14:43:38)
Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 23 września 2009 roku
Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 23 września 2009 roku.
 
 
1)    nr XXX/288/09 w sprawie oświadczenia lustracyjnego kandydata na radnego,
2)    nr XXX/289/09 w sprawie wstąpienia na mandat radnego Rady Powiatu Kościańskiego,
3)   nr XXX/290/09 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania składu osobowego Komisji Spraw Społecznych i określenia przedmiotu jej działania,
4)   nr XXX/291/09 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego i określenia przedmiotu jej działania,
5)   nr XXX/292/09 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/227/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2009-09-28 10:27:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2009-09-28 17:26:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2009-09-28 17:25:54)
Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 19 sierpnia 2009 roku
Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 19 sierpnia 2009 roku.
 
 
1)   nr XXIX/279/09 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego,
2)   nr XXIX/280/09 w sprawie pozbawienia ulicy Jagiellońskiej w mieście Śmigiel kategorii drogi powiatowej,
3)   nr XXIX/281/09 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,
4)   nr XXIX/282/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Nietążkowie przy ulicy Leśnej 7/2,
5)   nr XXIX/283/09 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego,
6)   nr XXIX/284/09 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Rewizyjnej,
7)   nr XXIX/285/09 w sprawie emisji obligacji,
8)   nr XXIX/286/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/227/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009,
9)   nr XXIX/287/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2009 roku.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2009-08-24 14:59:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2009-10-12 17:02:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2009-10-12 17:02:21)
Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 25 czerwca 2009 roku
Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 25 czerwca 2009 roku.
 
 
1)   nr XXVIII/268/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2008 rok,
2)   nr XXVIII/269/09 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2008 rok,
3)   nr XXVIII/270/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli okresowej przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
4)   nr XXVIII/271/09 w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Kościańskiego,
5)   nr XXVIII/272/09 w sprawie sprzedaży działek położonych w Kościanie przy ulicy Śmigielskiej,
6)   nr XXVIII/273/09 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej,
7)   nr XXVIII/274/09 w sprawie zmiany statutu powiatu kościańskiego,
8)   nr XXVIII/275/09 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie,
9)   nr XXVIII/276/09 w sprawie zatwierdzenia projektu "Wsparcie pośrednictwa i doradztwa w Powiatowym Urzędzie Pracy" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.1.2. "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie",
10) nr XXVIII/277/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/226/08 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30.12.2008 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok,
11) nr XXVIII/278/09 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/227/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2009-07-10 12:05:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2009-07-13 08:11:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2009-07-13 08:11:43)
Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 20 maja 2009 roku
Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 20 maja 2009 roku.
 
 
1)   nr XXVII/265/09 w sprawie przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
2)   nr XXVII/266/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/226/08 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30.12.2008 roku w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok,
3)   nr XXVII/267/09 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/227/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2009-05-26 08:33:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2009-05-26 08:37:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2009-05-26 08:37:30)
Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 22 kwietnia 2009 roku
Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 22 kwietnia 2009 roku.
 
 
1)    nr XXVI/259/09 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kościańskiego,
2)    nr XXVI/260/09 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska,
3)    nr XXVI/261/09 w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2008/2009 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne",
4)   nr XXVI/262/09 w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
5)   nr XXVI/263/09 w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Kościańskiego,
6)   nr XXVI/264/09 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/227/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2009-04-28 11:18:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2009-04-28 11:19:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2009-04-28 11:18:57)
Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 16 marca 2009 roku
Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 16 marca 2009 roku.
 
 
1)   nr XXV/244/09 w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,
2)   nr XXV/245/09 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2008 r.,
3)   nr XXV/246/09 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2008 rok,
4)   nr XXV/247/09 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2008 r.,
5)   nr XXV/248/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2008 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2009,
6)   nr XXV/249/09 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
7)   nr XXV/250/09 w sprawie udzielenia dotacji na działalność warsztatu Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2009 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
8)   nr XXV/251/09 w sprawie zmiany uchwały nr XI/107/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie świadczeń przyznawanych nauczycielom ze środków wyodrębnionych na pomoc zdrowotną oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń,
9)   nr XXV/252/09 w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Nietążkowie oraz włączenia szkoły w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie,
10) nr XXV/253/09 w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie zobowiązania wekslowego w ramach projektu: "Zadrzewianie dróg powiatowych i śródpolnych na terenie Powiatu Kościańskiego" finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
11) nr XXV/254/09 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności,
12) nr XXV/255/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Nietążkowie przy ul. Leśnej 7/3,
13) nr XXV/256/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czempiń,
14) nr XXV/257/09 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/227/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009,
15) nr XXV/258/09 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2009-03-23 09:11:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2009-03-23 14:28:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2009-03-23 14:27:53)
Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 30 stycznia 2009 roku
Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 30 stycznia 2009 roku.
  
1)   nr XXIV/232/09 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański,
2)   nr XXIV/233/09 w sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Kościańskiego,
3)   nr XXIV/234/09 w sprawie sprzedaży niezabudowanej działki położonej w Kościanie przy ulicy Młyńskiej w drodze bezprzetargowej,
4)   nr XXIV/235/09 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu położonego w Nietążkowie stanowiącego własność Powiatu Kościańskiego,
5)   nr XXIV/236/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czempiń,
6)   nr XXIV/237/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Śmigiel,
7)   nr XXIV/238/09 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/227/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009,
8)   nr XXIV/239/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok,
9)   nr XXIV/240/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2008 roku,
10) nr XXIV/241/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2008 roku,
11) nr XXIV/242/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2008 roku,
12) nr XXIV/243/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2008 roku.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2009-02-10 09:17:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2009-02-10 09:21:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2009-02-10 09:21:23)