logo
ucho   logo bip
2010 rok
Uchwały podjęte na XL sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 4 listopada 2010 roku
Uchwały podjęte na XL sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 4 listopada 2010 roku.
 
 
1)   nr XL/371/10 w sprawie przyjęcia informacji o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009/2010 oraz o organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2010/2011,
2)   nr XL/372/10 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011",
3)   nr XL/373/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,
4)   nr XL/374/10 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego,
5)   nr XL/375/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/313/05 w sprawie przyjęcia "Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego na lata 2005-2015",
6)   nr XL/376/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/324/10 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
7)   nr XL/377/10 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy,
8)   nr XL/378/10 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy,
9)   nr XL/379/10 emisji obligacji,
10) nr XL/380/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2010-12-31 11:45:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2011-01-03 14:41:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2011-01-03 14:41:46)
Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 30 września 2010 roku
Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 30 września 2010 roku.
 
 
1)   nr XXXIX/366/10 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
2)   nr XXXIX/367/10 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie do Projektu Mobilności w ramach Programu Leonardo da Vinci,
3)   nr XXXIX/368/10 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie,
4)   nr XXXIX/369/10 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego do zaciągnięcia zobowiązań finansowych w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy,
5)   nr XXXIX/370/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2010-10-01 13:15:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2010-10-01 13:31:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2010-10-01 13:31:51)
Uchwały podjęte na XXXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 31 sierpnia 2010 roku
Uchwały podjęte na XXXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 31 sierpnia 2010 roku.
 
 
1)   nr XXXVIII/359/10 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/314/10 z dnia 17 lutego 2010 roku,
2)   nr XXXVIII/360/10 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Kościańskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań,
3)   nr XXXVIII/361/10 w sprawie pozbawienia ulicy BruszczewskiejKoszanowie na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kategorii drogi powiatowej,
4)   nr XXXVIII/362/10 w sprawie pozbawienia ulicy Św. Wita w Śmiglu (na odcinku od ul. Ogrodowej do granicy miasta) kategorii drogi powiatowej,
5)   nr XXXVIII/363/10 w sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2010 roku,
6)   nr XXXVIII/364/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego,
7)   nr XXXVIII/365/10 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu na rok 2010.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2010-09-06 10:03:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2010-09-06 10:58:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2010-09-06 10:58:19)
Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 16 czerwca 2010 roku
Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 16 czerwca 2010 roku.
 
1)   nr XXXVII/346/10 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2009 rok,
2)   nr XXXVII/347/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli okresowej przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
3)   nr XXXVII/348/10 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2009 rok,
4)   nr XXXVII/349/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/313/05 w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego na lata 2005-2015,
5)   nr XXXVII/350/10 w sprawie zaopiniowania wniosku Starosty Kościańskiego o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie,
6)   nr XXXVII/351/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu Kościańskiego oraz zasad jego przyznawania,
7)   nr XXXVII/352/10 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego warunki udziału Powiatu w usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu kościańskiego,
8)   nr XXXVII/353/10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym,
9)   nr XXXVII/354/10 w sprawie emisji obligacji,
10) nr XXXVII/355/10 w sprawie zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze: o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej,
11) nr XXXVII/356/10 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/355/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 grudnia 2005 roku,
12) nr XXXVII/357/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gorzyce,
13) nr XXXVII/358/10 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu na rok 2010.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2010-06-21 12:53:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2010-06-24 10:37:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2010-06-24 10:36:53)
Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 29 kwietnia 2010 roku
 
Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 29 kwietnia 2010 roku.
 
1)   nr XXXVI/333/10 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2009 rok,
2)   nr XXXVI/334/10 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska,
3)   nr XXXVI/335/10 w sprawie kierunków działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Lesznie w celu zapewnienia należytej ochrony środowiska na terenie Powiatu Kościańskiego,
4)   nr XXXVI/336/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego,
5)   nr XXXVI/337/10 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,
6)   nr XXXVI/338/10 w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
7)   nr XXXVI/339/10 w sprawie statutu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie,
8)   nr XXXVI/340/10 w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. "Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1- Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna,
9)   nr XXXVI/341/10 w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXV/332/10 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24 marca 2010 r.,
10) nr XXXVI/342/10 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Kościanie przy ulicy Karola Marcinkowskiego,
11) nr XXXVI/343/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Kościanie przy ulicy Północnej,
12) nr XXXVI/344/10 w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Nietążkowie gmina Śmigiel,
13) nr XXXVI/345/10 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany budżetu na rok 2010.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2010-05-11 08:47:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2010-05-13 08:43:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2010-05-13 08:43:15)
Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 24 marca 2010 roku
Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 24 marca 2010 roku.
 
 
1)   uchwała nr XXXV/325/10 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2009 r.,
2)   uchwała nr  XXXV/326/10 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2009 r.,
3)   uchwała nr XXXV/327/10 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2009 r.,
4)   uchwała nr XXXV/328/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2009 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2010,
5)   uchwała nr XXXV/329/10 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2010 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
6)   uchwała nr XXXV/330/10 w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmiany nazwy ulicy Racockiej na ulicę Gostyńską w miejscowości Kurza Góra dokonanej uchwałą Nr XXXI/306/2009 Rady Gminy Kościan z dnia 13 października 2009 r.,
7)   uchwała nr XXXV/331/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010
załącznik nr 1 Zmiany planowanych dochodów
załącznik nr 2 Zmiany planowanych wydatków
załącznik nr 3 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2010 r.
załącznik nr 4 Wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
załącznik nr 5 Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
załącznik nr 6 Plan dochodów pozyskanych ze źródeł wynikających z przepisów ustawy -Praw ochrony środowiska i wydatków przeznaczonych na działania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w 2010 roku
8)   uchwała nr XXXV/332/10 w sprawie zatwierdzenia projektu "Dziś nauka, jutro praca -czyli jak osiągnąć sukces. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Kościański" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2010-03-31 12:41:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2010-04-01 14:44:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2010-04-01 14:44:06)
Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 17 lutego 2010 roku
Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 17 lutego 2010 roku.
 
 
1)   nr XXXIV/314/10 w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie projektu pt. "Z matematyką na Ty" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich,
2)   nr XXXIV/315/10 w sprawie przekazania przez Powiat  Kościański Gminie Czempiń zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Miasta Czempinia w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej,
3)   nr XXXIV/316/10 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kościańskiego na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Śmigiel bez obowiązku dokonania dopłaty,
4)   nr XXXIV/317/10 w sprawie udzielenia wsparcia Komendzie Powiatowej Policji,
5)   nr XXXIV/318/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010
załącznik nr 1 Zmiany planowanych dochodów
załącznik nr 2 Zmiany planowanych wydatków
załącznik nr 3 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej w 2010 r.
załącznik nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze: umów (porozumień) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
załącznik nr 5 Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
załącznik nr 6 Wydatki na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
załącznik nr 7 Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
6)   nr XXXIV/319/10 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2009 roku,
7)   nr XXXIV/320/10 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2009 roku,
8)   nr XXXIV/321/10 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2009 roku,
9)   nr XXXIV/322/10 w sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2009 roku,
10) nr XXXIV/323/10 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2010 rok,
11) nr XXXIV/324/10 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2010-02-18 14:17:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2010-02-18 14:31:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2010-02-18 14:31:10)