logo
ucho   logo bip
2011 rok
Uchwały podjęte na XI sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 29 grudnia 2011 roku
Uchwały podjęte na XI sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 29 grudnia 2011 roku.
 
 
 
1.    Uchwała nr XI/96/11 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego dotyczące sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
2.    Uchwała nr XI/97/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok.
3.    Uchwała nr XI/98/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/11 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
4.    Uchwała nr XI/99/11 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.
5.    Uchwała nr XI/100/11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2011-2022.
6.    Uchwała nr XI/101/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2012-2022.
7.    Uchwała nr XI/102/11 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościańskiego na rok 2012.
8.    Uchwała nr XI/103/11 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
9.    Uchwała nr XI/104/11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej w Śmiglu przy ul. Ogrodowej.
10.  Uchwała nr XI/105/11 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 roku.
11.  Uchwała nr XI/106/11 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego.
12.  Uchwała nr XI/107/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2012 rok.
13.  Uchwała nr XI/108/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2012 rok.
14.  Uchwała nr XI/109/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2012-01-05 11:54:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2012-01-05 12:00:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2012-01-05 12:00:16)
Uchwały podjęte na X sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 listopada 2011 roku
Uchwały podjęte na X sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 16 listopada 2011 roku.
 
 
 
1.  Uchwała nr X/89/11 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2010/2011 oraz o organizacji szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański w roku szkolnym 2011/2012.
2.  Uchwała nr X/90/11w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
3.  Uchwała nr X/91/11w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012".
4.  Uchwała nr X/92/11w sprawie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Antoniego Kaźmierczaka nr 41.
5.  Uchwała nr X/93/11zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.
6.  Uchwała nr X/94/11zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2011-2022.
7.  Uchwała nr X/95/11w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2011-12-07 12:35:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2012-01-02 10:26:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2012-01-02 10:26:29)
Uchwały podjęte na IX sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 września 2011 roku.
Uchwały podjęte na IX sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 28 września 2011 roku.
 
 
 
1.  Nr IX/81/11 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych na terenie powiatu kościańskiego.
2.  Nr IX/82/11 w sprawie utraty mocy uchwały Nr XLI/442/06 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 24.10.2006r. w sprawie organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie.
3.  Nr IX/83/11 w sprawie utraty mocy uchwały nr X/99/07 Rad Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz ich przeznaczenia i standardu przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
4.  Nr IX/84/11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej w Śmiglu przy ul. Adama Mickiewicza nr 2.
5.  Nr IX/85/11 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.
6.  Nr IX/86/11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2011-2022.
7.  Nr IX/87/11 w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w Uchwale Nr VIII/79/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Kościańskiego.
8.  Nr IX/88/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Kościańskiego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-10-20 12:43:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-10-20 12:54:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-10-20 12:54:08)
Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2011 roku.
Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 31 sierpnia 2011 roku.
 
 
 
1)   Uchwała nr VIII/73/11 w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego,
2)   Uchwała nr VIII/74/11 w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Wsparcie pośrednictwa i doradztwa w Powiatowym Urzędzie Pracy" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VI ,, Rynek pracy otwarty na wszystkich" Działanie 6.1 ,,Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.1.2. ,,Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie",
3)   Uchwała nr VIII/75/11 w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Im wcześniej, tym skuteczniej - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.2 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych",
4)   Uchwała nr VIII/76/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania ulg,
5)   Uchwała nr VIII/77/11 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011,
6)   Uchwała nr VIII/78/11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2011-2020,
7)   Uchwała nr VIII/79/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Kościańskiego,
8)   Uchwała nr VIII/80/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2011 roku.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-09-07 08:12:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2012-03-13 10:17:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2012-03-01 10:43:34)
Uchwały podjęte na VII sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 czerwca 2011 roku.
Uchwały podjęte na VII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 21 czerwca 2011 roku.
 
 
 
1)   Uchwała Nr VII/58/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
2)   Uchwała Nr VII/59/11 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.
3)   Uchwała Nr VII/60/11 w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.
4)   Uchwała Nr VII/61/11 w sprawie emisji obligacji.
5)   Uchwała Nr VII/62/11 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.
6)   Uchwała Nr VII/63/11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2011-2020.
7)   Uchwała Nr VII/64/11 w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/11 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudniania osób  niepełnosprawnych.
8)   Uchwała Nr VII/65/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2010 rok.
9)   Uchwała Nr VII/66/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli okresowej przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
10) Uchwała Nr VII/67/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego.
11) Uchwała Nr VII/68/11 w sprawie pozbawienia drogi nr 3943P Kokorzyn - Krzan do drogi nr 3944 P (Stary Białcz - Kobylniki), o długości 2,6 km, kategorii drogi powiatowej. załącznik
12) Uchwała Nr VII/69/11 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ul. Podgórnej w m. Widziszewo i nowo wybudowanej drogi łączącej drogę krajową nr 5 Poznań - Wrocław z miejscowością Widziszewo. załącznik
13) Uchwała Nr VII/70/11 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów.
14) Uchwała Nr VII/71/11 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/263/09 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Kościańskiego.
15) Uchwała Nr VII/72/11 w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-06-30 10:44:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-06-30 10:44:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-06-30 10:44:04)
Uchwały podjęte na VI sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 maja 2011 roku
Uchwały podjęte na VI sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 25 maja 2011 roku.
 
 
 
1)   Uchwała Nr VI/51/11 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska.
2)   Uchwała Nr VI/52/11 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Starostwa Powiatowego w Kościanie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku.
3)   Uchwała Nr VI/53/11 w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu.
4)   Uchwała Nr VI/54/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/263/09 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Kościańskiego.
5)   Uchwała Nr VI/55/11 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Krzywiń.
6)   Uchwała Nr VI/56/11 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.
7)   Uchwała Nr VI/57/11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2011-2020.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2011-06-03 11:33:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-06-03 12:15:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2011-06-03 12:15:06)
Uchwały podjęte na V sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 marca 2011 roku
Uchwały podjęte na V sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 30 marca 2011 roku.
 
 
 
1)   nr V/37/11 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2010 r.,
2)   nr V/38/11 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2010 rok,
3)   nr V/39/11 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2010 r.,
4)   nr V/40/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2010 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2011,
5)   nr V/41/11 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
6)   nr V/42/11 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2011 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
7)   nr V/43/11 w sprawie przeprowadzenia kontroli okresowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
8)   nr V/44/11 w sprawie określenia  zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
9)   nr V/45/11 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. "Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo-zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna,
10) nr V/46/11 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011 roku,
11) nr V/47/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego,
12) nr V/48/11 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011,
13) nr V/49/11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2011-2020,
14) nr V/50/11 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego "Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego".
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2011-04-06 10:43:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2011-04-15 08:42:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2011-04-07 12:32:32)
Uchwały podjęte na IV sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 9 lutego 2011 roku
Uchwały podjęte na IV sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 9 lutego 2011 roku.
 
 
 
1)   nr IV/25/11 w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Śmiglu,
2)   nr IV/26/11 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego,
3)   nr IV/27/11 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki zdrowotnej w Kościanie,
4)   nr IV/28/11 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
5)   nr IV/29/11 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2010 rok,
6)   nr IV/30/11 w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
7)   nr IV/31/11 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie,
8)   nr IV/32/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2011 rok,
9)   nr IV/33/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2011 rok,
10) nr IV/34/11 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2011 rok,
11) nr IV/35/11 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2011 rok,
12) nr IV/36/11 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2011-02-14 11:43:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2011-04-06 10:43:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2011-04-06 10:43:21)