logo
ucho   logo bip
2012 rok
Uchwały podjęte na XX sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 20 grudnia 2012 roku
Uchwały podjęte na XX sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 20 grudnia 2012 roku.
 
1. Uchwała nr XX/187/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 rok.
2. Uchwała nr XX/188/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 roku.
3. Uchwała nr XX/189/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
4. Uchwała nr XX/190/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
5. Uchwała nr XX/191/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Powiatu Kościańskiego Nr XIX/182/12 z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
6. Uchwała nr XX/192/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr XIX/177/12 z dnia 14 listopada 2012 r.
7. Uchwała nr XX/193/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/129/12 Rady Powiatu Kościańskiego w określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
8. Uchwała nr XX/194/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie utraty mocy Uchwały Nr VIII/76/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
9. Uchwała nr XX/195/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.
10. Uchwała nr XX/196/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2012-2022.
11. Uchwała nr XX/197/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013 - 2023.
12. Uchwała nr XX/198/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościańskiego na rok 2013.
13. Uchwała nr XX/199/12 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
14. Uchwała nr XX/200/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2013 rok.
15. Uchwała nr XX/201/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2013 rok.
16. Uchwała nr XX/202/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2013 rok.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2013-01-16 14:19:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2013-01-16 14:21:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2013-01-16 14:19:24)
Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 14 listopada 2012
Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 14 listopada 2012 roku.
 
1.    Uchwała nr XIX/174/12 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2011/2012.
2.   Uchwała nr XIX/175/12 w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013".
3.    Uchwała nr XIX/176/12 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego.
4.    Uchwała nr XIX/177/12 w sprawie nabycia nieruchomości w związku z realizacją inwestycji: ,,Przebudowa drogi powiatowej 21 102 Śmigiel - Boguszyn oraz 21 1020 Bronikowo - Włoszakowice w miejscowości Bronikowo".
5.    Uchwała nr XIX/178/12 w sprawie nabycia nieruchomości w związku z realizacją inwestycji: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3897P Kościan - Śrem na odcinku SPYTKÓWKI - STARY GOŁĘBIN".
6.    Uchwała nr XIX/179/12 w sprawie nabycia nieruchomości w związku z realizacją inwestycji: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3900P Kościan - Gryżyna - Krzywiń".
7.    Uchwała nr XIX/180/12 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Kościan nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego.
8.    Uchwała nr XIX/181/12 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 345/16 w Kościanie.
9.    Uchwała nr XIX/182/12 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
10.  Uchwała nr XIX/183/12 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Kościańskiego.
11.  Uchwała nr XIX/184/12 w sprawie przyjęcia ,,Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kościańskim na lata 2012-2014".
12.  Uchwała nr XIX/185/12 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.
13.  Uchwała nr XIX/186/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2012-2022.   
   
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2012-11-20 11:40:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2012-11-20 12:14:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2012-11-20 12:10:34)
Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 26 sierpnia 2012 roku
 
Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 26 września 2012 roku.
 
 
1.   Uchwała nr XVIII/169/12 w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Rozwój daje radość - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013; Priorytet IX ,,Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.2 ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".
2.   Uchwała nr XVIII/170/12 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego do zaciągnięcie zobowiązań finansowych w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy.
3.   Uchwała nr XVIII/171/12 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.
4.   Uchwała nr XVIII/172/12 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2012-2022.
5.   Uchwała nr XVIII/173/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  z realizacji planu kontroli w I półroczu 2012 roku.    
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2012-10-01 11:21:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2012-10-01 11:34:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2012-10-01 11:34:38)
Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Powiatu Kościańskiegow dniu 14 sierpnia 2012 roku.
 
Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 14 sierpnia 2012 roku.
 
 
 
1. Uchwała nr XVII/162/12 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2011 rok.
2. Uchwała nr XVII/163/12 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie kościańskim.
3. Uchwała nr XVII/164/12 w sprawie zamiany nieruchomości.
4. Uchwała nr XVII/165/12 w sprawie pozbawienia drogi nr 3962P (Kościan, ul. Łąkowa) ,,stary odcinek ul. Łąkowej" od osiedla Nad Łąkami do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 308 (ul. Gostyńska), tj. 327 mb. kategorii drogi powiatowej.
5. Uchwała nr XVII/166/12 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.
6. Uchwała nr XVII/167/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2012-2022.
7. Uchwała nr XVII/168/12 w sprawie wyrażenia wsparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2012-08-22 10:32:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2012-08-22 10:32:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2012-08-22 10:32:25)
Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 czerwca 2012 r.
 
 
Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 27 czerwca 2012 roku.
 
1.   Uchwała nr XVI/150/12 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska.
2.   Uchwała nr XVI/151/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
3.   Uchwała nr XVI/152/12 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok.
4.   Uchwała nr XVI/153/12 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.
5.   Uchwała nr XVI/154/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2012-2022.
6.   Uchwała nr XVI/155/12 w sprawie emisji obligacji.
7.   Uchwała nr XVI/156/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2011 rok. 
8.   Uchwała nr XVI/157/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
9.   Uchwała nr XVI/158/12 w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
10. Uchwała nr XVI/159/12 w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
11. Uchwała nr XVI/160/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/344/10 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Nietążkowie gmina Śmigiel.
12. Uchwała nr XVI/161/12 w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym działki położonej w Nietążkowie.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2012-07-04 12:29:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2012-07-04 13:08:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2012-07-04 13:08:10)
Uchwały podjęte na XV sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 30 maja 2012 roku
Uchwały podjęte na XV sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 30 maja 2012 roku.
 
 
 
1.   Uchwała nr XV/142/12 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów zniesienia Sądu Rejonowego w Kościanie.
2.   Uchwała nr XV/143/12 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej  w Kościanie.
3.   Uchwała nr XV/144/12 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Kościańskiego do zawarcia z Gminą Krzywiń porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.
4.   Uchwała nr XV/145/12 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/74/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Wsparcie pośrednictwa i doradztwa w Powiatowym Urzędzie Pracy" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013; Priorytet VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.1 ,,Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.1.2. ,,Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie".
5.   Uchwała nr XV/146/12 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony gruntu rolnego położonego w Nietążkowie i Śmiglu.
6.   Uchwała nr XV/147/12 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie.
7.   Uchwała nr XV/148/12 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.
8.   Uchwała nr XV/149/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2012 - 2022.   
 
 
 
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2012-06-01 13:49:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2012-06-01 13:49:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2012-06-01 13:49:01)
Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 25 kwietnia 2012 roku
 
Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 25 kwietnia 2012 roku.
 
 
1.   Uchwała nr XIV/131/12 w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego.
2.   Uchwała nr XIV/132/12 w sprawie przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kościanie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie.
3.   Uchwała nr XIV/133/12 w sprawie przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nietążkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie.
4.   Uchwała nr XIV/134/12 w sprawie przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kościanie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Kościanie.
5.   Uchwała nr XIV/135/12 w sprawie likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Kościanie, Technikum Uzupełniającego w Kościanie oraz Liceum Profilowanego w Kościanie.
6.   Uchwała nr XIV/136/12 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Nietążkowie, Technikum Uzupełniającego w Nietążkowie, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Nietążkowie oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie.
7.   Uchwała nr XIV/137/12 w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
8.   Uchwała nr XIV/138/12 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Kościańskie Centrum Umiejętności i Motywacji (KCUiM), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu PO KL Priorytet VI. Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku prac.
9.   Uchwała nr XIV/139/12 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
10. Uchwała nr XIV/140/12 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego.
11. Uchwała nr XIV/141/12 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2012-04-30 14:35:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2012-05-02 11:58:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2012-05-02 11:58:31)
Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 14 marca 2012 roku
Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 14 marca 2012 roku.
 
 
1.   Uchwała nr XIII/123/12 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2011 rok.
2.   Uchwała nr XIII/124/12 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2011 rok.
3.   Uchwała nr XIII/125/12 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2011 rok.
4.   Uchwała nr XIII/126/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2011 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2012.
5.   Uchwała nr XIII/127/12 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok.
6.   Uchwała nr XIII/128/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2012-2022.
7.   Uchwała nr XIII/129/12 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
8.   Uchwała nr XIII/130/12 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2012 nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2012-03-22 10:48:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2012-03-23 10:49:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2012-03-23 10:48:36)
Uchwały podjęte na XII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 25 stycznia 2012 roku
Uchwały podjęte na XII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 25 stycznia 2012 roku.
 
 
 
1.  Uchwała nr XII/110/12 w sprawie zamiaru przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kościanie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie.
2. Uchwała nr XII/111/12 w sprawie zamiaru przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nietążkowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie.
3.   Uchwała nr XII/112/12 w sprawie zamiaru przekształcenia publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kościanie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Kościanie.
4.   Uchwała nr XII/113/12 w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum dla Dorosłych w Kościanie, Technikum Uzupełniającego w Kościanie oraz Liceum Profilowanego w Kościanie.
5.   Uchwała nr XII/114/12 w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Nietążkowie, Technikum Uzupełniającego w Nietążkowie, Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Nietążkowie oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie.
6.   Uchwała nr XII/115/12 w sprawie trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
7.   Uchwała nr XII/116/12 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012. 
8.   Uchwała nr XII/117/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2012-2022.
9.   Uchwała nr XII/118/12 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2012 rok.
10. Uchwała nr XII/119/12 w sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2011 roku.
11. Uchwała nr XII/120/12 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2011 roku. 
12. Uchwała nr XII/121/12 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2011 roku.
13. Uchwała nr XII/122/12 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2011 roku.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2012-02-02 12:46:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2012-02-02 13:02:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2012-02-02 13:00:42)