logo
ucho   logo bip
2013 rok
Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 30 grudnia 2013 roku.
 
Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 30 grudnia 2013 roku.
1)  Uchwała nr XXVIII/265/13 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok.
2)  Uchwała nr XXVIII/266/13 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 roku.
3)  Uchwała nr XXVIII/267/13 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/258/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego.
4)  Uchwała nr XXVIII/268/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na rok 2013.     
5)  Uchwała nr XXVIII/269/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013 - 202.   
6)  Uchwała nr XXVIII/270/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 2025.    
7)  Uchwała nr XXVIII/271/13 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2014.   
8)  Uchwała nr XXVIII/272/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2014 rok.     
9)  Uchwała nr XXVIII/273/13 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2014 rok.
10)   Uchwała nr XXVIII/274/13 w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2014 rok.  
11)   Uchwała nr XXVIII/275/13 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2014 rok.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2014-01-07 09:39:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2014-01-07 09:39:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2014-01-07 09:39:07)
Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiegow dniu 28 listopada 2013 roku.
Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 28 listopada 2013 roku.
 
1) Uchwała nr XXVII/256/13 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2012/2013.
2) Uchwała nr XXVII/257/13 w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014".
3) Uchwała nr XXVII/258/13 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego.
4) Uchwała nr XXVII/259/13 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/207/13 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych  Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnoprawnych.
5) Uchwała nr XXVII/260/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działek położonych w Kościanie.
6) Uchwała nr XXVII/261/13 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.  
7) Uchwała nr XXVII/262/13 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013.   
8) Uchwała nr XXVII/263/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013 -2023.
9) Uchwała nr XXVII/264/13 w sprawie zatwierdzenia  planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2014-01-07 09:26:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2014-01-07 09:26:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2014-01-07 09:26:13)
Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 23 października 2013 roku
Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 23 października 2013 roku.
 
1)  Uchwała nr XXVI/251/13 w sprawie zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Jerce gm. Krzywiń.
2)  Uchwała nr XXVI/252/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/74/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Wsparcie pośrednictwa i doradztwa w Powiatowym Urzędzie Pracy" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.1 ,,Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.1.2. ,,Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie".
3)  Uchwała nr XXVI/253/13 w sprawie ustalenia za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.
4)  Uchwała nr XXVI/254/13 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013.
5)  Uchwała nr XXVI/255/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013 - 2023.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2013-11-05 09:53:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2013-11-05 09:53:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2013-11-05 09:53:02)
Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 28 sierpnia 2013 roku
Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 28 sierpnia 2013 roku.
 
1. Uchwała nr XXV/240/13 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska.
2. Uchwała nr XXV/241/13 w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
3. Uchwała nr XXV/242/13 w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/172/08 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia projektu ,,Przyszłość z perspektywami" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013; Priorytet VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.1 ,,Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie" Poddziałanie 6.1.3. ,,Poprawa zdolności do zatrudnienia przez podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych".
4. Uchwała nr XXV/243/13 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu pn. ,, Z Napoleonem do Wielkopolski - promocja walorów turystycznych i kulturowych regionu południowo - zachodniej Wielkopolski", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Priorytet VI - Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 - Turystyka, Schemat II - Promocja i informacja turystyczna.
5. Uchwała nr XXV/244/13 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Powiatem Kościańskim, a Gminą Miejską Kościan bez obowiązku dokonywania dopłat.
6. Uchwała nr XXV/245/13 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Śmigiel nieruchomości położonych w Starym Bojanowie, Robaczynie i Nietążkowie.
7. Uchwała nr XXV/246/13 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od PKP S.A. Oddział Gospodarki Nieruchomościami linii kolejowej.
8. Uchwała nr XXV/247/13w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
9. Uchwała nr XXV/248/13 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013.
10. Uchwała nr XXV/249/13zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013 - 2023.
11. Uchwała nr XXV/250/13 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2013 roku.  
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2013-09-05 07:29:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2013-09-05 07:29:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2013-09-05 07:29:39)
Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiegow dniu 26 czerwca 2013 roku.
 
Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 26 czerwca 2013 roku.
 
1. Uchwała nr XXIV/231/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.
2. Uchwała nr XXIV/232/13 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
3. Uchwała nr XXIV/233/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2012 rok.
4. Uchwała nr XXIV/234/13 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2012 rok.
5. Uchwała nr XXIV/235/13 zmieniająca uchwałę Nr XXII/223/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego.
6. Uchwała nr XXIV/236/13 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Śmigiel nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego.
7. Uchwała nr XXIV/237/13 w sprawie emisji obligacji.
8. Uchwała nr XXIV/238/13 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013.
9. Uchwała nr XXIV/239/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013 - 2023.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2013-07-01 12:48:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2013-07-01 12:48:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2013-07-01 12:48:28)
Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 22 maja 2013 roku
Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 22 maja 2013 roku.
 
1.  Uchwała nr XXIII/224/13 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019.
2.  Uchwała nr XXIII/225/13 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwalenia regulaminu określającego warunki udziału Powiatu w usuwaniu odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu kościańskiego.
3.  Uchwała nr XXIII/226/13 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie.
4.  Uchwała nr XXIII/227/13 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.
5.  Uchwała nr XXIII/228/13 Rady Powiatu Kościańskiego zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013.
6.  Uchwała nr XXIII/229/13 Rady Powiatu Kościańskiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013 - 2023.   
7.  Uchwała nr XXIII/230/13 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Kościańskiego.   
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2013-06-03 13:46:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2013-06-05 09:40:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2013-06-03 13:46:56)
Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 27 marca 2013 roku
Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 27 marca 2013 roku.
 
1. Uchwała nr XXII/218/13 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2012 rok.
2. Uchwała nr XXII/219/13 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2012 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2013.
3. Uchwała nr XXII/220/13 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim.
4. Uchwała nr XXII/221/13 zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.
5. Uchwała nr XXII/222/13 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2013-2023.
6. Uchwała nr XXII/223/13 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego.  
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2013-04-04 11:37:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2013-04-04 11:37:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2013-04-04 11:37:32)
Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 27 lutego 2013 roku
 
Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 27 lutego 2013 roku.
 
1.   Uchwała nr XXI/203/13 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za  2012 rok.
2.   Uchwała nr XXI/204/13 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2012 r.
3.   Uchwała nr XXI/205/13 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
4.   Uchwała nr XXI/206/13 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
5.   Uchwała nr XXI/207/13 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
6.   Uchwała nr XXI/208/13 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie udzielania dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2013 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   
7.   Uchwała nr XXI/209/13 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Kościan nieruchomości położonych w Nowym Luboszu i Starych Oborzyskach.
8.   Uchwała nr XXI/210/13 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Kościan nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kościańskiego.
9.   Uchwała nr XXI/211/13 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie nabycia nieruchomości w związku z realizacją inwestycji: ,,Przebudowa ulicy Poznańskiej w Kościanie na długości 2280 mb".
10. Uchwała nr XXI/212/13 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia wsparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.
11. Uchwała nr XXI/213/13 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2012 roku.
12. Uchwała nr XXI/214/13 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2012 roku.
13. Uchwała nr XXI/215/13 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2012 roku.
14. Uchwała nr XXI/216/13 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2012 roku.
15. Uchwała nr XXI/217/13 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2013 rok.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2013-04-04 11:08:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2013-06-03 13:36:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Ptaszyńska (2013-06-03 13:35:47)