logo
ucho   logo bip
2014 rok
Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 5 listopada 2014 roku
Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 5 listopada 2014 roku.
 
1)  Uchwała Nr XXXIV/322/14 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2013/2014,
2)  Uchwała Nr XXXIV/323/14 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015",
3)  Uchwała XXXIV/324/14 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Powiatu Kościańskiego  Nr XXXIII/314/14 z dnia 24 września 2014 r. zmieniającej uchwałę Nr XXVII/258/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego,
4)  Uchwała Nr XXXIV/325/14 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego,
5)  Uchwała Nr XXXIV/326/14 w sprawie przyjęcia "Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kościańskim na lata 2015-2017",
6)  Uchwała Nr XXXIV/327/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2014,
7)  Uchwała Nr XXXIV/328/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2014-2025.
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2014-11-25 12:19:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2014-11-25 12:48:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2014-11-25 12:48:15)
Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 24 września 2014 roku
Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 24 września 2014 roku.
 
1)  Uchwała Nr XXXIII/312/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej  w Kościanie,
2)  Uchwała Nr XXXIII/313/14 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska,
3)  Uchwała Nr XXXIII/314/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/258/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego,
4)  Uchwała Nr XXXIII/315/14 w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego na lata 2014-2017,
5)  Uchwała Nr XXXIII/316/14 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działek położonych w Kościanie na uzupełnienie nieruchomości przyległych,
6)  Uchwała Nr XXXIII/317/14 w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym,
7)  Uchwała Nr XXXIII/318/14 w sprawie zawarcia umowy partnerstwa dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia o nazwie "Badanie powiązań funkcjonalno - przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej (z uwzględnieniem wpływu sąsiednich powiatów - SPPOFAP)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2014,
8)  Uchwała Nr XXXIII/319/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2014 r.,
9)  Uchwała Nr XXXIII/320/14 zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2014,
10) Uchwała Nr XXXIII/321/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 2025.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2014-09-30 10:39:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2014-09-30 11:52:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2014-09-30 11:51:57)
Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 25 czerwca 2014 roku
Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 25 czerwca 2014 roku.
 
1)  Uchwała nr XXXII/309/14 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Śmigiel nieruchomości położonej w Wonieściu.
2)  Uchwała XXXII/310/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2014.
3)  Uchwała nr XXXII/311/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 2025.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2014-06-27 08:44:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2014-06-27 08:45:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2014-06-27 08:45:22)
Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 28 maja 2014 roku
Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 28 maja 2014 roku.
 
1)  Uchwała nr XXXI/298/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok,
2)  Uchwała nr XXXI/299/14 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok,
3)  Uchwała nr XXXI/300/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2013 rok,
4)  Uchwała nr XXXI/301/14 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2013 rok,
5)  Uchwała nr XXXI/302/14 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej  w Kościanie,
6)  Uchwała nr XXXI/303/14 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim,
7)  Uchwała nr XXXI/304/14 w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Kościańskiego,
8)  Uchwała nr XXXI/305/14 w sprawie emisji obligacji,
9)  Uchwała nr XXXI/306/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Kościan z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Starym Luboszu",
10)   Uchwała nr XXXI/307/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2014,
11)   Uchwała nr XXXI/308/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 2025.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2014-06-09 09:49:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2014-06-09 09:52:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2014-06-09 09:52:21)
Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 26 marca 2014 roku
Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 26 marca 2014 roku.
 
1)  Uchwała Nr XXX/286/14 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego  za 2013 r.,
2)  Uchwała Nr XXX/287/14 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2013 rok,
3)  Uchwała nr XXX/288/14 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2013 r.,
4)  Uchwała Nr XXX/289/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/258/13 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego,
5)  Uchwała Nr XXX/290/14 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli,
6)  Uchwała Nr XXX/291/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/277/14 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
7)  Uchwała Nr XXX/292/14 w sprawie realizacji  w  roku  2014 projektu "EFS szansą dla mnie !" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VII "Promocja Integracji Społecznej"; Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji - projekty systemowe"; Poddziałanie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" w partnerstwie z Gminą Kościan Uchwała nr XXIX/283/14 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2013 roku,
8)  Uchwała Nr XXX/293/14 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Miejskiej Kościan nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego i przyjęcie w formie darowizny od Gminy Miejskiej Kościan nieruchomości położonych w Kościanie,
9)  Uchwała Nr XXX/294/14 w sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie,
10)   Uchwała Nr XXX/295/14w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2014,
11)   Uchwała Nr XXX/296/14 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 2025,
12)   Uchwała Nr XXX/297/14 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2014-04-03 14:27:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2014-06-09 09:41:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2014-06-09 09:41:22)
Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 26 lutego 2014 roku
 
Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 26 lutego 2014 roku.
 
1) Uchwała nr XXIX/276/14 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2013 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2014 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
2) Uchwała nr XXIX/277/14 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
3) Uchwała nr XXIX/278/14 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2014 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4) Uchwała nr XXIX/279/14 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2014.
5) Uchwała nr XXIX/280/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 2025.
6) Uchwała nr XXIX/281/14 w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
7) Uchwała nr XXIX/282/14 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2013 roku.
8) Uchwała nr XXIX/283/14 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2013 roku.
9) Uchwała nr XXIX/284/14 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2013 roku.
10) Uchwała nr XXIX/285/14 w sprawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2013 roku.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Ptaszyńska (2014-02-28 14:05:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Ptaszyńska (2014-02-28 14:05:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-07-07 08:43:42)