logo
ucho   logo bip
2015 rok
Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 29 grudnia 2015 r.

Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 29 grudnia 2015 roku

 

1)    Uchwała Nr XIII/109/15 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Śmigiel nieruchomości położonych w Żegrówku i Karśnicach,

2)    Uchwała Nr XIII/110/15 w sprawie przekazania przez Powiat Kościański Gminie Miejskiej Kościan zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kościan, w zakresie zarządzania kanalizacją deszczową, zlokalizowaną w drogach powiatowych,

3)    Uchwała Nr XIII/111/15 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/41/15 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

4)    Uchwała Nr XIII/112/15 w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr XI/96/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi,

5)    Uchwała Nr XIII/113/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok,

6)    Uchwała Nr XIII/114/15 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku,

7)    Uchwała Nr XIII/115/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015,

8)    Uchwała Nr XIII/116/15 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026,

9)    Uchwała Nr XIII/117/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028,

10) Uchwała Nr XIII/118/15 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016,

11) Uchwała Nr XIII/119/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2016 rok,

12) Uchwała Nr XIII/120/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2016 rok,

13) Uchwała Nr XIII/121/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2016 rok,

14) Uchwała Nr XIII/122/15 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2016 rok.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-01-12 10:41:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-01-12 10:41:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-05-09 14:07:48)
Uchwały podjęte na XII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 9 grudnia 2015 r.

Uchwały podjęte na XII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 9 grudnia 2015 roku

 

1)    Uchwała Nr XII/103/15 w sprawie określenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe,

2)    Uchwała Nr XII/104/15 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,

3)    Uchwała Nr XII/105/15 w sprawie przyjęcia od Samorządu Województwa Wielkopolskiego zadania w zakresie realizacji programu profilaktycznego na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież,

4)    Uchwała Nr XII/106/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015,

5)    Uchwała Nr XII/107/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026,

6)    Uchwała Nr XII/108/15 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Starostę Kościańskiego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-12-15 14:19:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-12-15 14:19:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-05-09 14:13:02)
Uchwały podjęte na XI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 25 listopada 2015 roku

 

1)    Uchwała Nr XI/92/15 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2014/2015,

2)    Uchwała Nr XI/93/15 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016",

3)    Uchwała Nr XI/94/15 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek  ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2016 roku,

4)    Uchwała Nr XI/95/15 w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,

5)    Uchwała Nr XI/96/15 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi,

6)    Uchwała Nr XI/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/91/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie powołania Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu kościańskiego,

7)    Uchwała Nr XI/98/15 w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce",

8)    Uchwała Nr XI/99/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015,

9)    Uchwała Nr XI/100/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026,

10) Uchwała Nr XI/101/15 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok,

11) Uchwała Nr XI/102/15 w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącego opublikowania projektu „Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin".

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-12-04 11:24:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-12-04 11:24:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2015-12-04 11:26:45)
Uchwały podjęte na X sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 26.10.2015 r.

Uchwały podjęte na X sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 26 października 2015 roku

 

1)    Uchwała Nr X/85/15 w sprawie likwidacji powiatowej placówki opiekuńczo - wychowawczej wsparcia dziennego,

2)    Uchwała Nr X/86/15 w sprawie zgody na zamianę nieruchomości położonych w Śmiglu,

3)    Uchwała Nr X/87/15 w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Kościan współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019",

4)    Uchwała Nr X/88/15 w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Czempiń współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019",

5)    Uchwała Nr X/89/15 w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Krzywiń współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019",

6)    Uchwała Nr X/90/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015,

7)    Uchwała Nr X/91/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-11-05 10:09:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-11-05 10:06:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2015-11-16 14:10:39)
Uchwały podjęte na IX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na IX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 30 września 2015 roku

 

1)    Uchwała Nr IX/76/15 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska,

2)    Uchwała Nr IX/77/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie,

3)    Uchwała Nr IX/78/15 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Krzywiń nieruchomości położonych w Krzywiniu,

4)    Uchwała Nr IX/79/15 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (I)" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy" Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ",

5)    Uchwała Nr IX/80/15 w sprawie zmiany uchwały nr IV/41/15 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

6)    Uchwała Nr IX/81/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2015 roku,

7)    Uchwała Nr IX/82/15 w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Powiat Gostyński współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019",

8)    Uchwała Nr IX/83/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015,

9)    Uchwała Nr IX/84/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-10-06 13:59:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-10-06 14:43:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2015-10-06 14:44:36)
Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 14 lipca 2015 roku
 
1)    Uchwała Nr VIII/73/15 w sprawie zmiany Uchwały nr V/56/15 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (1)" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa  I "Osoby młode na rynku" Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. "Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego",
2)    Uchwała Nr VIII/74/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015,
3)    Uchwała Nr VIII/75/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-07-16 11:23:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-07-16 13:37:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2015-07-16 13:37:00)
Uchwały podjęte na VII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
Uchwały podjęte na VII sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 18 czerwca 2015 roku
 
1)    Uchwała Nr VII/65/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok,
2)    Uchwała Nr VII/66/15 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok,
3)    Uchwała Nr VII/67/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2014 rok,
4)    Uchwała Nr VII/68/15 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2014 rok,
5)    Uchwała Nr VII/69/15 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/325/14 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego,
6)    Uchwała Nr VII/70/15 w sprawie emisji obligacji,
7)    Uchwała Nr VII/71/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015,
8)    Uchwała Nr VII/72/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-06-25 13:39:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-06-25 14:25:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2015-06-25 14:25:30)
Uchwały podjęte na VI sesji Rady Powiatu Kościańskiego
Uchwały podjęte na VI sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 27 maja 2015 roku
 
1)    Uchwała Nr VI/60/15 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr V/52/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r.
2)    Uchwała Nr VI/61/15 w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr 2000/19 w Kościanie,
3)    Uchwała Nr VI/62/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015,
4)    Uchwała Nr VI/63/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026,
5)    Uchwała Nr VI/64/15 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącego sytuacji finansowej i warunków pracy pracowników ochrony zdrowia.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-06-08 11:30:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-06-08 11:37:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2015-06-08 11:37:27)
Uchwały podjęte na V sesji Rady Powiatu Kościańskiego
 
Uchwały podjęte na V sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 29 kwietnia 2015 roku
 
1)  Uchwała Nr V/48/15 w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,
2)  Uchwała Nr V/49/15 w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych,
3)  Uchwała Nr V/50/15 w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
4)  Uchwała Nr V/51/15 w sprawie nabycia nieruchomości leżących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3939P Nietążkowo - Robaczyn - Stare Bojanowo,
5)  Uchwała Nr V/52/15 w sprawie nabycia nieruchomości w związku z planowaną realizacją inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3939P Nietążkowo - Robaczyn - Stare Bojanowo",
6)  Uchwała Nr V/53/15 w sprawie nabycia nieruchomości leżących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3914P Jarogniewice - Bonikowo,
7)  Uchwała Nr V/54/15 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Kościan nieruchomości położonych w Racocie, Katarzyninie i Gryżynie,
8)  Uchwała Nr V/55/15w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim,
9)  Uchwała Nr V/56/15 w sprawie zatwierdzenia projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (1)" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa  I "Osoby młode na rynku" Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. "Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego",
10) Uchwała Nr V/57/15 w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu,
11) Uchwała Nr V/58/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015,
12) Uchwała Nr V/59/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026.
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-05-06 12:55:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-05-06 13:15:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2015-05-06 13:14:53)
Uchwały podjęte na IV sesji Rady Powiatu Kościańskiego
Uchwały podjęte na IV sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 25 marca 2015 roku
 
1)   Uchwała Nr IV/33/15 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego    
Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2014 rok,
2)   Uchwała Nr IV/34/15 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2014 r.,
3)   Uchwała Nr IV/35/15 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2014 r.,
4)   Uchwała Nr IV/36/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2014 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2015 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
5)   Uchwała Nr IV/37/15 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego warunki udziału Powiatu w usuwaniu azbestu na terenie powiatu kościańskiego,
6)   Uchwała Nr IV/38/15 w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie praw jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmian administracyjnych na terenie powiatu kościańskiego",
7)   Uchwała Nr IV/39/15 w sprawie zwolnienia z opłat za wydanie dowodów rejestracyjnych osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmian administracyjnych na terenie powiatu kościańskiego,
8)   Uchwała Nr IV/40/15 w sprawie uchwalenia "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego",
9)   Uchwała Nr IV/41/15 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,
10) Uchwała Nr IV/42/15 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2015 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
11) Uchwała Nr IV/43/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa monitoringu w mieście Kościanie",
12) Uchwała nr IV/44/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015,
13) Uchwała Nr IV/45/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026,
14) Uchwała Nr IV/46/15 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego,
15) Uchwała Nr IV/47/15 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2015 rok.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-04-07 09:18:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-04-07 10:55:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2015-04-07 10:55:26)
Uchwały podjęte na III sesji Rady Powiatu Kościańskiego
Uchwały podjęte na III sesji Rady Powiatu Kościańskiego
w dniu 21 stycznia 2015 roku
 
1) Uchwała Nr III/18/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Kościańskiego na lata 2015-2026,
2) Uchwała Nr III/19/15 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015,
3) Uchwała Nr III/20/15 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. "Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego",
4) Uchwała Nr III/21/15 w sprawie nabycia nieruchomości w związku z przeprowadzoną inwestycją: "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3899P, 3908P, 3919P Czempiń - Jerka na terenie Powiatu Kościańskiego",
5) Uchwała Nr III/22/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich,
6) Uchwała Nr III/23/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych",
7) Uchwała Nr III/24/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Kościańskiego do stowarzyszenia o nazwie: Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie,
8) Uchwała Nr III/25/15 w sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
9) Uchwała Nr III/26/15 w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/14 Rady Powiatu Kościańskiego  z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Kościańskiego,
10) Uchwała Nr III/27/15 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie,
11) Uchwała Nr III/28/15 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok,
12) Uchwała Nr III/29/15 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok,
13) Uchwała Nr III/30/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2015 rok,
14) Uchwała Nr III/31/155 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2015 rok,
15) Uchwała Nr III/32/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2015 rok.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2015-01-27 13:32:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2015-01-27 14:07:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2015-01-27 14:07:13)