logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 25 listopada 2015 roku

 

1)    Uchwała Nr XI/92/15 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2014/2015,

2)    Uchwała Nr XI/93/15 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016",

3)    Uchwała Nr XI/94/15 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek  ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2016 roku,

4)    Uchwała Nr XI/95/15 w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,

5)    Uchwała Nr XI/96/15 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi,

6)    Uchwała Nr XI/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr VIII/91/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie powołania Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu kościańskiego,

7)    Uchwała Nr XI/98/15 w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce",

8)    Uchwała Nr XI/99/15 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015,

9)    Uchwała Nr XI/100/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 - 2026,

10) Uchwała Nr XI/101/15 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok,

11) Uchwała Nr XI/102/15 w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącego opublikowania projektu „Białej Księgi Ochrony Złóż Kopalin".