logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 28 grudnia 2016 roku

 

1)    Uchwała Nr XXII/211/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Młodzi na start", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,

2)    Uchwała Nr XXII/212/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/151/16 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

3)    Uchwała Nr XXII/213/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok,

4)    Uchwała Nr XXII/214/16 w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

5)    Uchwała Nr XXII/215/16 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania
z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku,

6)    Uchwała Nr XXII/216/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016,

7)    Uchwała Nr XXII/217/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028,

8)    Uchwała Nr XXII/218/16 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017,

9)    Uchwała Nr XXI/219/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028,

10) Uchwała Nr XXII/220/1 6 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie projektu ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej,

11) Uchwała Nr XXII/221/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2017 rok,

12) Uchwała Nr XXII/222/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2017 rok,

13) Uchwała Nr XXII/223/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017 rok,

14) Uchwała Nr XXII/224/16 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2017 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-01-05 09:59:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-01-05 09:59:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-07-18 12:41:01)
Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 30 listopada 2016 roku

1)    Uchwała Nr XXI/199/16 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2015/2016,

2)    Uchwała Nr XXI/200/16 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2017 roku,

3)    Uchwała Nr XXI/201/16 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017",

4)    Uchwała Nr XXI/202/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,

5)    Uchwała Nr XXI/203/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 2017" za okres od 24 września 2014 r. do 24 września 2016 r.,

6)    Uchwała Nr XXI/204/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ",

7)    Uchwała Nr XXI/205/16 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi,

8)    Uchwała Nr XXI/206/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Kościan z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic w Racocie,

9)    Uchwała Nr XXI/207/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Śmigiel z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Karśnice - Nowy Białcz",

10) Uchwała Nr XXI/208/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016,

11) Uchwała Nr XXI/209/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028,

12) Uchwała Nr XXI/210/16 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-12-05 11:26:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-12-05 11:26:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-12-05 11:29:30)
Uchwały podjęte na XX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 19 października 2016 roku

 

1)    Uchwała Nr XX/192/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Młodzi na rynku pracy Wielkopolski", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,

2)    Uchwała Nr XX/193/16 w sprawie zatwierdzenia projektu „Tęcza" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu  Operacyjnego  na   lata   2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

3)    Uchwała Nr XX/194/16 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szczodrowie,

4)    Uchwała Nr XX/195/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Śmigiel nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego,

5)    Uchwała Nr XX/196/16 w sprawie zabezpieczenia  środków finansowych w budżecie Powiatu Kościańskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego  w celu realizacji projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa",

6)    Uchwała Nr XX/197/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016,

7)    Uchwała Nr XX/198/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-10-21 08:49:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-10-21 08:49:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-10-21 08:53:42)
Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 7 września 2016 roku

 

1)    Uchwała Nr XIX/186/16 w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Śmigiel współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019",

2)    Uchwała Nr XIX/187/16 w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Kościan współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019",

3)    Uchwała Nr XIX/188/16 w sprawie deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Gminę Czempiń współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019",

4)    Uchwała Nr XIX/189/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016,

5)    Uchwała Nr XIX/190/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028,

6)    Uchwała Nr XIX/191/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2016 roku.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-09-09 13:17:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-09-09 13:17:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-09-09 13:18:10)
Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 17 sierpnia 2016 roku

 

1) Uchwała Nr XVIII/179/16 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska,

2) Uchwała Nr XVIII/180/16 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr XVI/156/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3) Uchwała Nr XVIII/181/16 w sprawie uchwalenia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego",

4) Uchwała Nr XVIII/182/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Powiatu Gostyńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej 434 Daleszyn - Osowo - Stankowo - granica powiatu",

5) Uchwała Nr XVIII/183/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Miasta Kościana - droga wojewódzka nr 308",

6) Uchwała Nr XVIII/184/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016,

7) Uchwała Nr XVIII/185/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2016-08-31 07:53:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2016-08-31 07:36:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-05-09 14:01:14)
Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 29 czerwca 2016 roku

1)    Uchwała Nr XVII/165/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,

2)    Uchwała Nr XVII/166/16 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok,

3)    Uchwała Nr XVII/167/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2015 rok,

załącznik cz.1

załącznik cz. 2

4)    Uchwała Nr XVII/168/16 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2015 rok,

5)    Uchwała Nr XVII/169/16 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Czempiń nieruchomości niezabudowanych położonych w Betkowie
i Słoninie,

6)    Uchwała Nr XVII/170/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Kościan nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kościańskiego",

7)    Uchwała Nr XVII/171/16 w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020" stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

8)    Uchwała Nr XVII/172/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m - certyfikowany",

9)    Uchwała Nr XVII/173/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa drogi publicznej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn - Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie",

10) Uchwała Nr XVII/174/16 w sprawie emisji obligacji,

11) Uchwała Nr XVII/175/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Krzywiń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi motorowej,

12) Uchwała Nr XVII/176/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016,

13) Uchwała Nr XVII/177/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028,

14) Uchwała Nr XVII/178/16 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-07-11 12:44:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-07-11 12:44:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-09-13 09:40:35)
Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 27 kwietnia 2016 roku

1)    Uchwała Nr XVI/153/16 w sprawie przyjęcia proklamacji  z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski,

2)    Uchwała Nr XVI/154/16 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kościanie,

3)    Uchwała Nr XVI/155/16 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny
od Gminy Kościan nieruchomości położonej w Starym Luboszu,

4)    Uchwała Nr XVI/156/16 w sprawie nabycia nieruchomości w związku z przeprowadzoną inwestycją: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3899P, 3908P, 3919P Czempiń - Jerka na terenie Powiatu Kościańskiego",

5)    Uchwała Nr XVI/157/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 509/1 położonej w Śmiglu z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

6)    Uchwała Nr XVI/158/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/139/16 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
 i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ",

7)    Uchwała Nr XVI/159/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/140/16 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego",

8)    Uchwała Nr XVI/160/16 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej
w Powiecie Kościańskim,

9)    Uchwała Nr XVI/161/16 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

10) Uchwała Nr XVI/162/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego
na rok 2016,

11) Uchwała Nr XVI/163/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028,

12) Uchwała Nr XVI/164/16 w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Okręgowego
w Poznaniu.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-05-04 11:27:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-05-04 11:27:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-05-09 13:50:08)
Uchwały podjęte na XV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 16 marca 2016 roku

1)    Uchwała Nr XV/132/16 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2015 rok,

2)    Uchwała Nr XV/133/16 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2015 r.,

3)    Uchwała Nr XV/134/16 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2015 r.,

4)    Uchwała Nr XV/135/16 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Miejskiej Kościan nieruchomości położonych w Kościanie,

5)    Uchwała Nr XV/136/16 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Śmigiel nieruchomości położonych w Starym Białczu i Nowym Białczu,

6)    Uchwała Nr XV/137/16 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr V/54/15 z dnia 29  kwietnia 2015 r.,

7)    Uchwała Nr XV/138/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości położonych w Śmiglu,

8)    Uchwała Nr XV/139/16 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ",

9)    Uchwała Nr XV/140/16 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego",

10) Uchwała Nr XV/141/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2015 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2016 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

11) Uchwała Nr XV/142/16 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020,

12) Uchwała Nr XV/143/16 zmieniająca uchwałę Nr XI/95/15 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,

13) Uchwała Nr XV/144/16 w sprawie powołania Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu kościańskiego,

14) Uchwała Nr XV/145/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Kościan z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wodnej i Pocztowej w Racocie",

15) Uchwała Nr XV/146/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Czempiń z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w Czempiniu - ul. Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego I etap, ul. Polna wraz z budową kanalizacji deszczowej",

16) Uchwała Nr XV/147/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016,

17) Uchwała Nr XV/148/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028,

18) Uchwała Nr XV/149/16 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego,

19) Uchwała Nr XV/150/16 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Sieci Drogowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2026",

20) Uchwała Nr XV/151/16 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

21) Uchwała Nr XV/152/16 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2016 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-03-29 11:25:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-03-29 11:25:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-03-31 10:52:17)
Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 27 stycznia 2016 roku

1)  Uchwała Nr XIV/123/16 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego
w sprawie sytuacji finansowej i warunków pracy pracowników ochrony zdrowia,

2)    Uchwała Nr XIV/124/16 w sprawie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014 - 2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020,

3)    Uchwała Nr XIV/125/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Kościańskiego,

4)  Uchwała Nr XIV/126/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016,

5)  Uchwała Nr XIV/127/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028,

6)   Uchwała Nr XIV/128/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2015 roku,

7)   Uchwała Nr XIV/129/16 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2015 roku,

8)  Uchwała Nr XIV/130/16 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2015 roku,

9)  Uchwała Nr XIV/131/16 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2015 roku.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2016-02-09 10:13:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2016-02-09 10:13:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2016-02-09 10:19:01)