logo
ucho   logo bip

1)  Uchwała Nr XIV/123/16 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego
w sprawie sytuacji finansowej i warunków pracy pracowników ochrony zdrowia,

2)    Uchwała Nr XIV/124/16 w sprawie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014 - 2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020,

3)    Uchwała Nr XIV/125/16 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Kościańskiego,

4)  Uchwała Nr XIV/126/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016,

5)  Uchwała Nr XIV/127/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028,

6)   Uchwała Nr XIV/128/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2015 roku,

7)   Uchwała Nr XIV/129/16 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2015 roku,

8)  Uchwała Nr XIV/130/16 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2015 roku,

9)  Uchwała Nr XIV/131/16 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2015 roku.