logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 27 kwietnia 2016 roku

1)    Uchwała Nr XVI/153/16 w sprawie przyjęcia proklamacji  z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski,

2)    Uchwała Nr XVI/154/16 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kościanie,

3)    Uchwała Nr XVI/155/16 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny
od Gminy Kościan nieruchomości położonej w Starym Luboszu,

4)    Uchwała Nr XVI/156/16 w sprawie nabycia nieruchomości w związku z przeprowadzoną inwestycją: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3899P, 3908P, 3919P Czempiń - Jerka na terenie Powiatu Kościańskiego",

5)    Uchwała Nr XVI/157/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 509/1 położonej w Śmiglu z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

6)    Uchwała Nr XVI/158/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/139/16 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
 i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ",

7)    Uchwała Nr XVI/159/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/140/16 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego",

8)    Uchwała Nr XVI/160/16 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej
w Powiecie Kościańskim,

9)    Uchwała Nr XVI/161/16 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

10) Uchwała Nr XVI/162/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego
na rok 2016,

11) Uchwała Nr XVI/163/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028,

12) Uchwała Nr XVI/164/16 w sprawie odpowiedzi na skargę Prokuratora Okręgowego
w Poznaniu.