logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 29 czerwca 2016 roku

1)    Uchwała Nr XVII/165/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok,

2)    Uchwała Nr XVII/166/16 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok,

3)    Uchwała Nr XVII/167/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2015 rok,

załącznik cz.1

załącznik cz. 2

4)    Uchwała Nr XVII/168/16 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2015 rok,

5)    Uchwała Nr XVII/169/16 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Czempiń nieruchomości niezabudowanych położonych w Betkowie
i Słoninie,

6)    Uchwała Nr XVII/170/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Kościan nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kościańskiego",

7)    Uchwała Nr XVII/171/16 w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020" stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

8)    Uchwała Nr XVII/172/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Kościanie, wariant 400 m - certyfikowany",

9)    Uchwała Nr XVII/173/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa drogi publicznej od drogi powiatowej 3903P Boguszyn - Bronikowo do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie",

10) Uchwała Nr XVII/174/16 w sprawie emisji obligacji,

11) Uchwała Nr XVII/175/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Krzywiń z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łodzi motorowej,

12) Uchwała Nr XVII/176/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016,

13) Uchwała Nr XVII/177/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028,

14) Uchwała Nr XVII/178/16 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego.