logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 19 października 2016 roku

 

1)    Uchwała Nr XX/192/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Młodzi na rynku pracy Wielkopolski", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,

2)    Uchwała Nr XX/193/16 w sprawie zatwierdzenia projektu „Tęcza" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu  Operacyjnego  na   lata   2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

3)    Uchwała Nr XX/194/16 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szczodrowie,

4)    Uchwała Nr XX/195/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Śmigiel nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego,

5)    Uchwała Nr XX/196/16 w sprawie zabezpieczenia  środków finansowych w budżecie Powiatu Kościańskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego  w celu realizacji projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa",

6)    Uchwała Nr XX/197/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016,

7)    Uchwała Nr XX/198/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028.