logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 30 listopada 2016 roku

1)    Uchwała Nr XXI/199/16 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2015/2016,

2)    Uchwała Nr XXI/200/16 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2017 roku,

3)    Uchwała Nr XXI/201/16 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017",

4)    Uchwała Nr XXI/202/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego,

5)    Uchwała Nr XXI/203/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego na lata 2014 - 2017" za okres od 24 września 2014 r. do 24 września 2016 r.,

6)    Uchwała Nr XXI/204/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (II)" opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ",

7)    Uchwała Nr XXI/205/16 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi,

8)    Uchwała Nr XXI/206/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Kościan z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulic w Racocie,

9)    Uchwała Nr XXI/207/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Śmigiel z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Karśnice - Nowy Białcz",

10) Uchwała Nr XXI/208/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016,

11) Uchwała Nr XXI/209/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028,

12) Uchwała Nr XXI/210/16 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.