logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 28 grudnia 2016 roku

 

1)    Uchwała Nr XXII/211/16 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Młodzi na start", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,

2)    Uchwała Nr XXII/212/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/151/16 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

3)    Uchwała Nr XXII/213/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok,

4)    Uchwała Nr XXII/214/16 w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

5)    Uchwała Nr XXII/215/16 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania
z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku,

6)    Uchwała Nr XXII/216/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016,

7)    Uchwała Nr XXII/217/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2028,

8)    Uchwała Nr XXII/218/16 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017,

9)    Uchwała Nr XXI/219/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028,

10) Uchwała Nr XXII/220/1 6 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie projektu ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej,

11) Uchwała Nr XXII/221/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2017 rok,

12) Uchwała Nr XXII/222/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2017 rok,

13) Uchwała Nr XXII/223/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017 rok,

14) Uchwała Nr XXII/224/16 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2017 rok.