logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 20 grudnia 2017 roku

 

1)    uchwała nr XXXIII/305/17 w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego,

2)    uchwała nr XXXIII/306/17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku,

3)    uchwała nr XXXIII/307/17 w sprawie przyjęcia „Programu regulacji liczebności lisa Vulpes vulpes w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Kościańskiego w celu restytucji zająca szaraka Lepus europaeus",

4)    uchwała nr XXXIII/308/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/213/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.10.2004 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie,

Zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego unieważnia się § 4 ust. 4 i ust. 13 oraz § 5 ust. 4 załącznika do niniejszej uchwały.

5)    uchwała nr XXXIII/309/17 w sprawie statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie,

6)    uchwała nr XXXIII/310/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok,

7)    uchwała nr XXXIII/311/17 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku,

8)    uchwała nr XXXIII/312/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017,

9)    uchwała nr XXXIII/313/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028,

10) uchwała nr XXXIII/314/17 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018,

część 1 , część 2

11) uchwała nr XXXIII/315/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029,

12) uchwała nr XXXIII/316/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2018 rok,

13) uchwała nr XXXIII/317/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2018 rok,

14) uchwała nr XXXIII/318/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2018 rok,

15) uchwała nr XXXIII/319/17 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2018 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-01-03 09:06:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-01-03 09:06:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-02-05 13:48:22)
Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XXXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 29 listopada 2017 roku

 

1)    uchwała Nr XXXII/303/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017,

2)    uchwała Nr XXXII/304/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-12-22 08:21:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-01-03 08:21:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-01-03 08:23:36)
Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 22 listopada 2017 roku

 

1)    uchwała Nr XXXI/292/17 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2016/2017,

2)    uchwała Nr XXXI/293/17 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018",

3)    uchwała Nr XXXI/294/17 w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług:  e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Kościanie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa",

4)    uchwała Nr XXXI/295/17 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2018 roku,

5)    uchwała Nr XXXI/296/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/237/17 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań  z zakresu  rehabilitacji zawodowej
i społecznej  oraz  zatrudniania osób  niepełnosprawnych,

6)    uchwała Nr XXXI/297/17 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kościańskim na lata 2017-2020,

7)    uchwała Nr XXXI/298/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Krzywiń nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego,

8)    uchwała Nr XXXI/299/17 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok,

9)    uchwała Nr XXXI/300/17 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym,

10) uchwała Nr XXXI/301/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017,

11) uchwała Nr XXXI/302/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-12-01 10:06:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-12-01 10:06:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-12-01 10:09:27)
Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 25 października 2017 roku

 

1)    uchwała Nr XXX/285/17 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego,

2)    uchwała Nr XXX/286/17 w sprawie przyjęcia apelu Radnych Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącego działań w zakresie regulacji Kanału Prut, Kanału Mosińskiego i Kościańskiego Kanału Obry,

3)    uchwała Nr XXX/287/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/237/17 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań  z zakresu  rehabilitacji zawodowej
i społecznej  oraz  zatrudniania osób  niepełnosprawnych,

4)    uchwała Nr XXX/288/17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi,

5)    uchwała Nr XXX/289/17 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tucholskiego, województwo kujawsko-pomorskie,

6)    uchwała Nr XXX/290/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017,

7)    uchwała Nr XXX/291/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-11-03 12:49:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-11-03 12:49:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-11-03 12:51:32)
Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 13 września 2017 roku

 

1)    uchwała Nr XXIX/275/17 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze,

2)    uchwała Nr XXIX/276/17 w sprawie utraty mocy uchwały nr XX/196/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kościańskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego w celu realizacji projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa",

3)    uchwała Nr XXIX/277/17 w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych nr 3903P i 3904P,

4)    uchwała Nr XXIX/278/17 w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3903P (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3904P - granica powiatu kościańskiego) kategorii drogi powiatowej,

5)    uchwała Nr XXIX/279/17 zmieniająca uchwałę nr XXIV/237/17 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

6)    uchwała Nr XXIX/280/17 w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach,

7)    uchwała Nr XXIX/281/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2017 roku,

8)    uchwała Nr XXIX/282/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017,

9)    uchwała Nr XXIX/283/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028,

10) uchwała Nr XXIX/284/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Czempiń z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z regulacją odwodnienia w m. Piechanin - rama komunikacyjna Czempinia etap II".

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-09-19 13:18:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-09-19 13:17:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-09-19 13:19:01)
Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 26 lipca 2017 roku

 

1)    uchwała Nr XXVIII/265/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej  w Kościanie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Kościanie,

2)    uchwała Nr XXVIII/266/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Kościanie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Kościanie,

3)    uchwała Nr XXVIII/267/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kościanie w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Kościanie,

4)    uchwała Nr XXVIII/268/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kościanie w Branżową Szkołę I Stopnia
w Kościanie,

5)    uchwała Nr XXVIII/269/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nietążkowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Nietążkowie,

6)    uchwała Nr XXVIII/270/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie w Szkołę Policealną w Nietążkowie,

7)    uchwała Nr XXVIII/271/17 w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Kościańskiego pod drogę powiatową,

8)    uchwała Nr XXVIII/272/17 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego,

9)    uchwała Nr XXVIII/273/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017,

10) uchwała Nr XXVIII/274/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-08-01 14:18:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-08-01 14:18:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-11-03 12:41:34)
Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 28 czerwca 2017 roku

 

1)    uchwała Nr XXVII/252/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2016 rok,

załącznik - część I , część II ,

2)    uchwała Nr XXVII/253/17 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2016 rok,

3)    uchwała Nr XXVII/254/17 zmieniająca uchwałę nr XXI/200/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2017 roku,

4)    uchwała Nr XXVII/255/17 w sprawie pozbawienia ulic miasta Krzywiń kategorii dróg powiatowych,

5)    uchwała Nr XXVII/256/17 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony gruntu rolnego położonego w Nietążkowie i Śmiglu,

6)    uchwała Nr XXVII/257/17 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim,

7)    uchwała Nr XXVII/258/17 w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919,

8)    uchwała Nr XXVII/259/17 w sprawie poparcia Karty Samorządności,

9)    uchwała Nr XXVII/260/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Czempiń z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno-szatniowym"

10) uchwała Nr XXVII/261/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Krzywiń z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi Nowy Dwór",

11) uchwała Nr XXVII/262/17 w sprawie dopuszczenia uiszczania niektórych opłat stanowiących dochody budżetu Powiatu Kościańskiego innym instrumentem płatniczym,

12) uchwała Nr XXVII/263/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017,

13) uchwała Nr XXVII/264/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-06-30 11:53:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-06-30 11:53:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-06-30 11:54:08)
Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 31 maja 2017 roku

 

1)    Uchwała Nr XXVI/250/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,

2)    Uchwała Nr XXVI/251/17 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-06-01 13:14:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-06-01 13:14:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-06-01 13:18:57)
Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 26 kwietnia 2017 roku

 

1)    Uchwała Nr XXV/247/17 w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu,

2)    Uchwała Nr XXV/248/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017,

3)    Uchwała Nr XXV/249/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-05-15 08:59:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-05-15 08:59:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-05-15 09:03:13)
Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 29 marca 2017 roku

 

1)    Uchwała Nr XXIV/231/17 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok,

2)    Uchwała Nr XXIV/232/17 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2016 r.,

3)    Uchwała Nr XXIV/233/17 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2016 r.,

część 1 , część 2 .

4)    Uchwała Nr XXIV/234/17 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ",

5)    Uchwała Nr XXIV/235/17 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego",

6)    Uchwała Nr XXIV/236/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2016 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2017 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

7)    Uchwała Nr XXIV/237/17 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

8)    Uchwała Nr XXIV/238/17 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2017 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

9)    Uchwała Nr XXIV/239/17 w sprawie zmiany uchwały w sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,

10) Uchwała Nr XXIV/240/17 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu kościańskiego na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku,

11) Uchwała Nr XXIV/241/17 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego,

12) Uchwała Nr XXIV/242/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017,

13) Uchwała Nr XXIV/243/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028,

14) Uchwała Nr XXIV/244/17 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2016 roku,

15) Uchwała Nr XXIV/245/17 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2016 roku,

16) Uchwała Nr XXIV/246/17 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2016 roku.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2017-04-21 08:30:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2017-04-21 08:29:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2017-04-21 08:33:13)
Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 1 lutego 2017 roku

 

1) Uchwała Nr XXIII/225/17 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Śmigiel nieruchomości położonej w Robaczynie,

2) Uchwała Nr XXIII/226/17 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

3) Uchwała Nr XXIII/227/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2016 roku,

4) Uchwała Nr XXIII/228/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017,

5) Uchwała Nr XXIII/229/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028,

6) Uchwała Nr XXIII/230/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Kościańskiego.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Joanna Napierała (2017-02-03 12:39:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Joanna Napierała (2017-02-03 12:32:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Joanna Napierała (2017-02-03 12:39:54)