logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 13 września 2017 roku

 

1)    uchwała Nr XXIX/275/17 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze,

2)    uchwała Nr XXIX/276/17 w sprawie utraty mocy uchwały nr XX/196/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kościańskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego w celu realizacji projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa",

3)    uchwała Nr XXIX/277/17 w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych nr 3903P i 3904P,

4)    uchwała Nr XXIX/278/17 w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3903P (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3904P - granica powiatu kościańskiego) kategorii drogi powiatowej,

5)    uchwała Nr XXIX/279/17 zmieniająca uchwałę nr XXIV/237/17 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

6)    uchwała Nr XXIX/280/17 w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach,

7)    uchwała Nr XXIX/281/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2017 roku,

8)    uchwała Nr XXIX/282/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017,

9)    uchwała Nr XXIX/283/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028,

10) uchwała Nr XXIX/284/17 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Czempiń z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z regulacją odwodnienia w m. Piechanin - rama komunikacyjna Czempinia etap II".