logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 26 lipca 2017 roku

 

1)    uchwała Nr XXVIII/265/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej  w Kościanie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Kościanie,

2)    uchwała Nr XXVIII/266/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Kościanie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Kościanie,

3)    uchwała Nr XXVIII/267/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kościanie w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Kościanie,

4)    uchwała Nr XXVIII/268/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kościanie w Branżową Szkołę I Stopnia
w Kościanie,

5)    uchwała Nr XXVIII/269/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nietążkowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Nietążkowie,

6)    uchwała Nr XXVIII/270/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie w Szkołę Policealną w Nietążkowie,

7)    uchwała Nr XXVIII/271/17 w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Kościańskiego pod drogę powiatową,

8)    uchwała Nr XXVIII/272/17 zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego,

9)    uchwała Nr XXVIII/273/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017,

10) uchwała Nr XXVIII/274/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.