logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 22 listopada 2017 roku

 

1)    uchwała Nr XXXI/292/17 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2016/2017,

2)    uchwała Nr XXXI/293/17 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018",

3)    uchwała Nr XXXI/294/17 w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług:  e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Kościanie w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa",

4)    uchwała Nr XXXI/295/17 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2018 roku,

5)    uchwała Nr XXXI/296/17 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/237/17 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań  z zakresu  rehabilitacji zawodowej
i społecznej  oraz  zatrudniania osób  niepełnosprawnych,

6)    uchwała Nr XXXI/297/17 w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Kościańskim na lata 2017-2020,

7)    uchwała Nr XXXI/298/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Krzywiń nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego,

8)    uchwała Nr XXXI/299/17 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok,

9)    uchwała Nr XXXI/300/17 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym,

10) uchwała Nr XXXI/301/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017,

11) uchwała Nr XXXI/302/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.