logo
ucho   logo bip
2018 rok
Uchwały podjęte na XLII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XLII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 14 listopada 2018 roku

 

1)    uchwała nr XLII/391/18 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2017/2018,

2)    uchwała nr XLII/392/18 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019",

3)    uchwała nr XLII/393/18 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2019 roku,

4)    uchwała nr XLII/394/18 w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy" Działanie 1.6 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ", zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/339/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2018 r.,

5)    uchwała nr XLII/395/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku,

6)    uchwała nr XLII/396/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi,

7)    uchwała nr XLII/397/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2018 roku,

8)    uchwała nr XLII/398/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018,

9)    uchwała nr XLII/399/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029,

10) uchwała nr XLII/400/18 w sprawie emisji obligacji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-11-22 09:08:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-11-22 09:08:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-01-17 08:35:52)
Uchwały podjęte na XLI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XLI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 10 października 2018 roku

 

1)    uchwała nr XLI/381/18 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego,

2)    uchwała nr XLI/382/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego za okres od września 2016 r. do września 2018 r.,

3)    uchwała nr XLI/383/18 w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościański,

4)    uchwała nr XLI/384/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek położonych w Nietążkowie,

5)    uchwała nr XLI/385/18 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Kościan nieruchomości położonych w Kokorzynie i Kobylnikach,

6)    uchwała nr XLI/386/18 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Kościan nieruchomości położonej w Darnowie,

7)    uchwała nr XLI/387/18 w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego,

8)    uchwała nr XLI/388/18 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

9)    uchwała nr XLI/389/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018,

10) uchwała nr XLI/390/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-10-18 12:01:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-10-18 12:01:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-01-17 08:46:17)
Uchwały podjęte na XL sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XL sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 22 sierpnia 2018 roku

 

1)    uchwała nr XL/373/18 w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego na lata 2018-2021,

2)    uchwała nr XL/374/18 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego",

3)    uchwała nr XL/375/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/336/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

4)    uchwała nr XL/376/18 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,

5)    uchwała nr XL/377/18 w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach,

6)    uchwała nr XL/378/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018,

7)    uchwała nr XL/379/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029,

8)    uchwała nr XL/380/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2018 roku.   

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-09-10 11:21:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-09-10 11:21:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-01-17 08:55:02)
Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 27 czerwca 2018 roku

 

1)    uchwała nr XXXIX/362/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,

2)    uchwała nr XXXIX/363/18 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,

3)    uchwała nr XXXIX/364/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2017 rok,

część 1 , część 2 .

4)    uchwała nr XXXIX/365/18 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2017 rok,

5)    uchwała nr XXXIX/366/18 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego,

6)    uchwała nr XXXIX/367/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018,

7)    uchwała nr XXXIX/368/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029,

8)    uchwała nr XXXIX/369/18 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Kościańskiego,

9)    uchwała nr XXXIX/370/18 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Kościańskiego,

10) uchwała nr XXXIX/371/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 126/1  położonej w Turwi gm. Kościan z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

11) uchwała nr XXXIX/372/18 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.        

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-07-03 11:46:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-07-03 11:46:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-10-18 12:11:05)
Uchwały podjęte na XXXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XXXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 30 maja 2018 roku

 

1)  uchwała nr XXXVIII/353/18 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2020",

część 1 , część 2 , część 3 , część 4 .

2)  uchwała nr XXXVIII/354/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/295/17 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2018 roku,

3)  uchwała nr XXXVIII/355/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Kościan nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego,

4)  uchwała nr XXXVIII/356/18 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Krzywiń nieruchomości położonych w Bielewie,

5)  uchwała nr XXXVIII/357/18 w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kościańskim na lata 2018-2022",

6)  uchwała nr XXXVIII/358/18 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim,

7)  uchwała nr XXXVIII/359/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018,

8)  uchwała nr XXXVIII/360/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029,

9)  uchwała nr XXXVIII/361/18 w sprawie emisji obligacji.

Uchwałą Nr 16/984/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 lipca 2018 r. stwierdzono nieważność § 7.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-06-06 12:55:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-06-06 12:55:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-07-12 13:58:51)
Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XXXVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 25 kwietnia 2018 roku

 

1)    uchwała nr XXXVII/346/18 w sprawie skargi na radnego Rady Powiatu Kościańskiego,

2)    uchwała nr XXXVII/347/18 w sprawie trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań,

3)    uchwała nr XXXVII/348/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Śmigiel z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nietążkowie (ulica Leśna, Topolowa, Olchowa, Kasztanowa, Świerkowa, Jodłowa, Brzozowa)",

4)    uchwała nr XXXVII/349/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Czempiń z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w Głuchowie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zapleczem sanitarno - szatniowym",

5)    uchwała nr XXXVII/350/18 w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu,

6)    uchwała nr XXXVII/351/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018,

7)    uchwała nr XXXVII/352/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-05-07 13:41:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-05-07 13:40:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-05-07 13:41:14)
Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwała podjęta na XXXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 4 kwietnia 2018 roku

 

uchwała nr XXXVI/345/18 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-04-27 10:52:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-04-27 10:52:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-04-27 10:52:41)
Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 21 marca 2018 roku

 

1)    uchwała nr XXXV/332/18 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok,

załącznik- część 1 , część 2

2)    uchwała nr XXXV/333/18 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2017 r.,

załącznik- część 1 , część 2 

3)    uchwała nr XXXV/334/18 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2017 r.,

załącznik- część 1 , część 2 , część 3 , część 4

4)    uchwała nr XXXV/335/18 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego,

5)    uchwała nr XXXV/336/18 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu  na  realizację  zadań   z  zakresu  rehabilitacji   zawodowej  i  społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

6)    uchwała nr XXXV/337/18 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2018 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

7)    uchwała nr XXXV/338/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2017 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

8)    uchwała nr XXXV/339/18 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ",

9)    uchwała nr XXXV/340/18 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego",

10) uchwała nr XXXV/341/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

11) uchwała nr XXXV/342/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok,

12) uchwała nr XXXV/343/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018,

13) uchwała nr XXXV/344/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-03-27 12:52:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-03-27 12:53:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-03-27 12:53:51)
Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 31 stycznia 2018 roku

 

1)    uchwała nr XXXIV/320/18 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

2)    uchwała nr XXXIV/321/18 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,

3)    uchwała nr XXXIV/322/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Kościańskiego dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

4)    uchwała nr XXXIV/323/18 zmieniająca uchwałę Nr XV/143/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,

5)    uchwała nr XXXIV/324/18 w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Kościańskim na lata 2018-2020",

6)    uchwała nr XXXIV/325/18 w sprawie nabycia od Gminy Śmigiel w formie darowizny działek położonych w Nietążkowie,

7)    uchwała nr XXXIV/326/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018,

8)    uchwała nr XXXIV/327/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028,

9)    uchwała nr XXXIV/328/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2017 roku,

10) uchwała nr XXXIV/329/18 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2017 roku,

11) uchwała nr XXXIV/330/18 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2017 roku,

12) uchwała nr XXXIV/331/18 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2017 roku.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2018-02-05 13:30:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2018-02-05 13:30:35)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2018-02-05 13:37:46)