logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XL sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 22 sierpnia 2018 roku

 

1)    uchwała nr XL/373/18 w sprawie uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego na lata 2018-2021,

2)    uchwała nr XL/374/18 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku", Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego",

3)    uchwała nr XL/375/18 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/336/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

4)    uchwała nr XL/376/18 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,

5)    uchwała nr XL/377/18 w sprawie statutu Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach,

6)    uchwała nr XL/378/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018,

7)    uchwała nr XL/379/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029,

8)    uchwała nr XL/380/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2018 roku.