logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XLII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 14 listopada 2018 roku

 

1)    uchwała nr XLII/391/18 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2017/2018,

2)    uchwała nr XLII/392/18 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019",

3)    uchwała nr XLII/393/18 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2019 roku,

4)    uchwała nr XLII/394/18 w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy" Działanie 1.6 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ", zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/339/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 21 marca 2018 r.,

5)    uchwała nr XLII/395/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku,

6)    uchwała nr XLII/396/18 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi,

7)    uchwała nr XLII/397/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2018 roku,

8)    uchwała nr XLII/398/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018,

9)    uchwała nr XLII/399/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029,

10) uchwała nr XLII/400/18 w sprawie emisji obligacji.