logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 27 czerwca 2018 roku

 

1)    uchwała nr XXXIX/362/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,

2)    uchwała nr XXXIX/363/18 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,

3)    uchwała nr XXXIX/364/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2017 rok,

część 1 , część 2 .

4)    uchwała nr XXXIX/365/18 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2017 rok,

5)    uchwała nr XXXIX/366/18 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego,

6)    uchwała nr XXXIX/367/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018,

7)    uchwała nr XXXIX/368/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029,

8)    uchwała nr XXXIX/369/18 w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Kościańskiego,

9)    uchwała nr XXXIX/370/18 w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Kościańskiego,

10) uchwała nr XXXIX/371/18 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 126/1  położonej w Turwi gm. Kościan z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

11) uchwała nr XXXIX/372/18 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.