logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XXXV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 21 marca 2018 roku

 

1)    uchwała nr XXXV/332/18 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok,

załącznik- część 1 , część 2

2)    uchwała nr XXXV/333/18 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2017 r.,

załącznik- część 1 , część 2 

3)    uchwała nr XXXV/334/18 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2017 r.,

załącznik- część 1 , część 2 , część 3 , część 4

4)    uchwała nr XXXV/335/18 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego,

5)    uchwała nr XXXV/336/18 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu  na  realizację  zadań   z  zakresu  rehabilitacji   zawodowej  i  społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

6)    uchwała nr XXXV/337/18 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2018 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

7)    uchwała nr XXXV/338/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2017 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2018 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

8)    uchwała nr XXXV/339/18 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy"; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ",

9)    uchwała nr XXXV/340/18 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku" Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego",

10) uchwała nr XXXV/341/18 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

11) uchwała nr XXXV/342/18 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok,

12) uchwała nr XXXV/343/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018,

13) uchwała nr XXXV/344/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 - 2028.