logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XXXVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 30 maja 2018 roku

 

1)  uchwała nr XXXVIII/353/18 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kościańskiego na lata 2016 - 2020",

część 1 , część 2 , część 3 , część 4 .

2)  uchwała nr XXXVIII/354/18 w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/295/17 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2018 roku,

3)  uchwała nr XXXVIII/355/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Kościan nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kościańskiego,

4)  uchwała nr XXXVIII/356/18 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Krzywiń nieruchomości położonych w Bielewie,

5)  uchwała nr XXXVIII/357/18 w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kościańskim na lata 2018-2022",

6)  uchwała nr XXXVIII/358/18 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim,

7)  uchwała nr XXXVIII/359/18 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018,

8)  uchwała nr XXXVIII/360/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 - 2029,

9)  uchwała nr XXXVIII/361/18 w sprawie emisji obligacji.

Uchwałą Nr 16/984/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 lipca 2018 r. stwierdzono nieważność § 7.