logo
ucho   logo bip
uchwały podjęte na XIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 27 listopada 2019 roku

1)      uchwała nr XIII/118/19 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2018/2019,

2)      uchwała nr XIII/119/19 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”,

3)      uchwała nr XIII/120/19 w sprawie powierzenia Miastu Leszno prowadzenia zadań publicznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

4)      uchwała nr XIII/121/19 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2020 roku,

5)      uchwała nr XIII/122/19 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Kościański na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu,

6)      uchwała nr XIII/123/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi,

7)      uchwała nr XIII/124/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku,

8)      uchwała nr XIII/125/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

9)      uchwała nr XIII/126/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2019 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

10)  uchwała nr XIII/127/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019,

11)  uchwała nr XIII/128/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029,

12)  uchwała nr XIII/129/19 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

13)  Uchwała nr XIII/130/19 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.

 

Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 18.12.2019 r.

Uchwały podjęte na XIV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 18 grudnia 2019 roku

1)      uchwała nr XIV/131/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Śmigiel nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kościańskiego,

2)      uchwała nr XIV/132/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok,

3)      uchwała nr XIV/133/19 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku,

4)      uchwała nr XIV/134/19 w sprawie delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,

5)      uchwała nr XIV/135/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019,

6)      uchwała nr XIV/136/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029,

7)      uchwała nr XIV/137/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030,

8)      uchwała nr XIV/138/19 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020,

9)      uchwała nr XIV/139/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2020 rok,

10)  uchwała nr XIV/140/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2020 rok,

11)  uchwała nr XIV/141/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2020 rok,

12)  uchwała nr XIV/142/19 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2020 rok,

13)  uchwała nr XIV/143/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

14)  uchwała nr XIV/144/19 w sprawie poparcia apelu o podjęcie działań w celu budowy obwodnicy miasta Czempinia.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-12-27 11:07:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-12-27 11:07:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2019-12-27 11:08:04)
Uchwały podjęte na XII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 30.10.2019 r.

Uchwały podjęte na XII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 30 października 2019 roku

 

1)      uchwała nr XII/110/19 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego za 2018 r.,

2)      uchwała nr XII/111/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat gruntów rolnych położonych w Nietążkowie,

3)      uchwała nr XII/112/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

4)      uchwała nr XII/113/19 w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

5)      uchwała nr XII/114/19 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy  Miejskiej Kościan,

6)      uchwała nr XII/115/19 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego,

7)      uchwała nr XII/116/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019,

8)      uchwała nr XII/117/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-11-05 14:03:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-11-05 14:03:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-01-14 14:34:21)
Uchwały podjęte na XI sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 02.10.2019 r.

Uchwały podjęte na XI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 2 października 2019 roku

1)      uchwała nr XI/101/19 w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie,

2)      uchwała nr XI/102/19 w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wicedyrektorowi do spraw dydaktyczno-wychowawczych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie,

3)      uchwała nr XI/103/19 w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wicedyrektorowi do spraw dydaktyczno-organizacyjnych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie,

4)      uchwała nr XI/104/19 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,

5)      uchwała nr XI/105/19 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego warunki udziału Powiatu w usuwaniu azbestu na terenie powiatu kościańskiego,

6)      uchwała nr XI/106/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019,

7)      uchwała nr XI/107/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029,

8)      uchwała nr XI/108/19 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w Starostwie Powiatowym w Kościanie,

9)      Uchwała nr XI/109/19 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skarg na działanie dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-10-09 08:39:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-10-09 08:39:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-01-15 10:39:18)
Uchwały podjęte na X sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 13.09.2019 r.

Uchwała podjęta na X sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 13 września 2019 roku

 

uchwała nr X/100/19 w sprawie uczczenia 100 lat polskiej administracji powiatowej i 20 lat współczesnego Powiatu Kościańskiego.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-09-18 12:09:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-09-18 12:09:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-01-15 08:35:16)
Uchwały podjęte na IX sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 21.08.2019 r.

Uchwały podjęte na IX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 21 sierpnia 2019 roku

1)      uchwała nr IX/82/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu kościańskiego od dnia 1 września 2019 roku,

2)      uchwała nr IX/83/19 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego sytuacji szpitali powiatowych,

3)      uchwała nr IX/84/19 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego,

4)      uchwała nr IX/85/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Nietążkowie,

5)      uchwała nr IX/86/19 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Nietążkowie,

6)      uchwała nr IX/87/19 w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Kościan urządzenia – oświetlenia ulicznego ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych 3897P i 3898P,

7)      uchwała nr IX/88/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2019 roku,

8)      uchwała nr IX/89/19 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,

9)      uchwała nr IX/90/19 w sprawie ustosunkowania się do zarzutów zawartych w skardze z dnia 8 lipca 2019 roku złożonej do Wojewody Wielkopolskiego na Radę Powiatu Kościańskiego,

10)  uchwała nr IX/91/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie,

11)  uchwała nr IX/92/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie,

12)  uchwała nr IX/93/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie,

13)  uchwała nr IX/94/19 w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

14)  uchwała nr IX/95/19 w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

15)  uchwała nr IX/96/19 w sprawie przekazania petycji według właściwości,

16)  uchwała nr IX/97/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019,

17)  uchwała nr IX/98/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2030,

18)  uchwała nr IX/99/19 w sprawie zawarcia przez Powiat Kościański porozumienia z Powiatem Poznańskim dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-08-30 08:18:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-08-30 08:18:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-01-15 12:05:25)
Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 26.06.2019 r.

Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 26 czerwca 2019 roku

 

1)      uchwała nr VIII/74/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2018 rok,

2)      uchwała nr VIII/75/19 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2018 rok,

3)      uchwała nr VIII/76/19 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym,

4)      uchwała nr VIII/77/19 w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Kościańskiego,

5)      uchwała nr VIII/78/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

6)      uchwała nr VIII/79/19 w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

7)      uchwała nr VIII/80/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019,

8)      uchwała nr VIII/81/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2030.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-07-03 14:19:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-07-03 14:19:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-01-15 12:32:42)
Uchwały podjęte na VII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 12.06.2019 r.

Uchwały podjęte na VII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 12 czerwca 2019 roku

1)      uchwała nr VII/59/19 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościańskiego wotum zaufania,

2)      uchwała nr VII/60/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2018 rok,

3)      uchwała nr VII/61/19 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,

4)      uchwała nr VII/62/19 w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.,

5)      uchwała nr VII/63/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu Kościańskiego oraz zasad jego przyznawania,

6)      uchwała nr VII/64/19 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie,

7)      uchwała nr VII/65/19 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

8)      uchwała nr VII/66/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Kościanie,

9)      uchwała nr VII/67/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kościanie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kościanie,

10)  uchwała nr VII/68/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Nietążkowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Nietążkowie,

11)  uchwała nr VII/69/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Kościanie w pięcioletnie Technikum
w Kościanie,

12)  uchwała nr VII/70/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Nietążkowie w pięcioletnie Technikum w Nietążkowie,

13)  uchwała nr VII/71/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/270/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie w Szkołę Policealną w Nietążkowie,

14)  uchwała nr VII/72/19 w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu,

15)  uchwała nr VII/73/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-07-03 14:03:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-07-03 14:03:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-01-15 12:58:44)
Uchwały podjęte na VI sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 15.05.2019 r.

Uchwały podjęte na VI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 15 maja 2019 roku

1)      uchwała nr VI/48/19 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy”; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ”,

2)      uchwała nr VI/49/19 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim,

3)      uchwała nr VI/50/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019,

4)      uchwała nr VI/51/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2030,

5)      uchwała nr VI/52/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowych z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan,

6)      uchwała nr VI/53/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

7)      uchwała nr VI/54/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

8)      uchwała nr VI/55/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

9)      uchwała nr VI/56/19 w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

10)  uchwała nr VI/57/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

11)  uchwała nr VI/58/19 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącego bardzo trudnej sytuacji w rolnictwie na terenie Powiatu Kościańskiego.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-05-31 10:11:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-05-31 10:11:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-01-15 13:29:45)
Uchwały podjęte na V sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 20.03.2019 r.

Uchwały podjęte na V sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 20 marca 2019 roku

1)      uchwała nr V/33/19 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok,

2)      uchwała nr V/34/19 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2018 r.,

3)      uchwała nr V/35/19 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2018 r.,

4)      uchwała nr V/36/19 w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański,

5)      uchwała nr V/37/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

6)      uchwała nr V/38/19 w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym,

7)      uchwała nr V/39/19 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu  na  realizację  zadań   z  zakresu  rehabilitacji   zawodowej  i  społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

8)      uchwała nr V/40/19 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2019 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

9)      uchwała nr V/41/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019,

10)  uchwała nr V/42/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2030,

11)  uchwała nr V/43/19 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego,

12)  uchwała nr V/44/19 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,

13)  uchwała nr V/45/19 w sprawie rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

14)  uchwała nr V/46/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

15)  uchwała nr V/47/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-03-28 10:22:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-03-28 10:23:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-01-15 14:07:36)
Uchwały podjęte na IV sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 06.02.2019 r.

Uchwały podjęte na IV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 6 lutego 2019 roku

 

1)      uchwała nr IV/25/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019,

2)      uchwała nr IV/26/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 - 2030,

3)      uchwała nr IV/27/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2019 rok,

4)      uchwała nr IV/28/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2019 rok,

5)      uchwała nr IV/29/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2019 rok,

6)      uchwała nr IV/30/19 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2019 rok,

7)      uchwała nr IV/31/19 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

8)      uchwała nr IV/32/19 w sprawie w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-02-11 11:47:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-02-11 11:47:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-01-15 14:17:35)