logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na VI sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 15.05.2019 r.

Uchwały podjęte na VI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 15 maja 2019 roku

 

1)      uchwała nr VI/48/19 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy”; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ”,

2)      uchwała nr VI/49/19 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim,

3)      uchwała nr VI/50/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019,

4)      uchwała nr VI/51/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2030,

5)      uchwała nr VI/52/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowych z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan,

6)      uchwała nr VI/53/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

7)      uchwała nr VI/54/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

8)      uchwała nr VI/55/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

9)      uchwała nr VI/56/19 w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

10)  uchwała nr VI/57/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

11)  uchwała nr VI/58/19 w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącego bardzo trudnej sytuacji w rolnictwie na terenie Powiatu Kościańskiego.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-05-31 10:11:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-05-31 10:11:17)
Uchwały podjęte na V sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 20.03.2019 r.

Uchwały podjęte na V sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 20 marca 2019 roku

 

1)      uchwała nr V/33/19 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok,

2)      uchwała nr V/34/19 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2018 r.,

3)      uchwała nr V/35/19 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2018 r.,

4)      uchwała nr V/36/19 w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański,

5)      uchwała nr V/37/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

6)      uchwała nr V/38/19 w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym,

7)      uchwała nr V/39/19 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu  na  realizację  zadań   z  zakresu  rehabilitacji   zawodowej  i  społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

8)      uchwała nr V/40/19 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2019 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

9)      uchwała nr V/41/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019,

10)  uchwała nr V/42/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2030,

11)  uchwała nr V/43/19 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego,

12)  uchwała nr V/44/19 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,

13)  uchwała nr V/45/19 w sprawie rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

14)  uchwała nr V/46/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

15)  uchwała nr V/47/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-03-28 10:22:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-03-28 10:23:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2019-05-31 12:59:13)
Uchwały podjęte na IV sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 06.02.2019 r.

Uchwały podjęte na IV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 6 lutego 2019 roku

 

1)      uchwała nr IV/25/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019,

2)      uchwała nr IV/26/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 - 2030,

3)      uchwała nr IV/27/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2019 rok,

4)      uchwała nr IV/28/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2019 rok,

5)      uchwała nr IV/29/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2019 rok,

6)      uchwała nr IV/30/19 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2019 rok,

7)      uchwała nr IV/31/19 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

8)      uchwała nr IV/32/19 w sprawie w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Magdalena Masłowska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2019-02-11 11:47:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2019-02-11 11:47:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2019-02-18 08:45:27)