logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na V sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 20 marca 2019 roku

1)      uchwała nr V/33/19 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok,

2)      uchwała nr V/34/19 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2018 r.,

3)      uchwała nr V/35/19 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2018 r.,

4)      uchwała nr V/36/19 w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański,

5)      uchwała nr V/37/19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

6)      uchwała nr V/38/19 w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym,

7)      uchwała nr V/39/19 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu  na  realizację  zadań   z  zakresu  rehabilitacji   zawodowej  i  społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

8)      uchwała nr V/40/19 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2019 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

9)      uchwała nr V/41/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019,

10)  uchwała nr V/42/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2030,

11)  uchwała nr V/43/19 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego,

12)  uchwała nr V/44/19 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,

13)  uchwała nr V/45/19 w sprawie rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

14)  uchwała nr V/46/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

15)  uchwała nr V/47/19 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.