logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na VII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 12 czerwca 2019 roku

1)      uchwała nr VII/59/19 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościańskiego wotum zaufania,

2)      uchwała nr VII/60/19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2018 rok,

3)      uchwała nr VII/61/19 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,

4)      uchwała nr VII/62/19 w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego” zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.,

5)      uchwała nr VII/63/19 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania stypendium Starosty Kościańskiego dla uczniów i studentów z Powiatu Kościańskiego oraz zasad jego przyznawania,

6)      uchwała nr VII/64/19 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie,

7)      uchwała nr VII/65/19 w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

8)      uchwała nr VII/66/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące w Kościanie,

9)      uchwała nr VII/67/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kościanie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kościanie,

10)  uchwała nr VII/68/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Nietążkowie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Nietążkowie,

11)  uchwała nr VII/69/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Kościanie w pięcioletnie Technikum
w Kościanie,

12)  uchwała nr VII/70/19 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum w Nietążkowie w pięcioletnie Technikum w Nietążkowie,

13)  uchwała nr VII/71/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/270/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie w Szkołę Policealną w Nietążkowie,

14)  uchwała nr VII/72/19 w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu,

15)  uchwała nr VII/73/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.