logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 2 października 2019 roku

1)      uchwała nr XI/101/19 w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie,

2)      uchwała nr XI/102/19 w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wicedyrektorowi do spraw dydaktyczno-wychowawczych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie,

3)      uchwała nr XI/103/19 w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wicedyrektorowi do spraw dydaktyczno-organizacyjnych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie,

4)      uchwała nr XI/104/19 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,

5)      uchwała nr XI/105/19 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego warunki udziału Powiatu w usuwaniu azbestu na terenie powiatu kościańskiego,

6)      uchwała nr XI/106/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019,

7)      uchwała nr XI/107/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029,

8)      uchwała nr XI/108/19 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów w Starostwie Powiatowym w Kościanie,

9)      Uchwała nr XI/109/19 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skarg na działanie dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.