logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 29.12.2020 r.

Uchwały podjęte na XXIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 29 grudnia 2020 roku

 

1)      uchwała nr XXIII/234/20 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/165/20 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

2)      uchwała nr XXIII/235/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok,

3)      uchwała nr XXIII/236/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020,

4)      uchwała nr XXIII/237/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029,

5)      uchwała nr XXIII/238/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2021 – 2030,

6)      uchwała nr XXIII/239/20 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2021,

7)      uchwała nr XXIII/240/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2021 rok,

8)      uchwała nr XXIII/241/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2021 rok,

9)      uchwała nr XXIII/242/20 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2021 rok,

10)  uchwała nr XXIII/243/20 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2021 rok,

11)  uchwała nr XXIII/244/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Województwa Wielkopolskiego,

12)  uchwała nr XXIII/245/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2021-01-07 14:38:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2021-01-07 14:56:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2021-03-25 12:33:54)
Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 25.11.2020 r.

Uchwały podjęte na XXII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 25 listopada 2020 roku

1)      uchwała nr XXII/225/20 w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2021 roku,

2)      uchwała nr XXII/226/20 w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,

3)      uchwała nr XXII/227/20 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2021 roku,

4)      uchwała nr XXII/228/20 w sprawie zmiany Uchwały nr IX/99/2019 z  dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Kościański porozumienia z  Powiatem Poznańskim, dotyczącego powierzenia Powiatowi Poznańskiemu zadania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w powiatowych przewozach pasażerskich,

5)      uchwała nr XXII/229/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020,

6)      uchwała nr XXII/230/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029,

7)      uchwała nr XXII/231/20 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

8)      uchwała nr XXII/232/20 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r.,

9)      uchwała nr XXII/233/20 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-12-01 07:41:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-12-01 07:41:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-12-01 07:41:50)
Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 28.10.2020 r.

Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 28 października 2020 roku

1)      uchwała nr XXI/212/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2019/2020,

2)      uchwała nr XXI/213/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego za okres od września 2018 do września 2020 r.,

3)      uchwała nr XXI/214/20 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”,

4)      uchwała nr XXI/215/20 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2020 - 2022,

5)      uchwała nr XXI/216/20 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za rok 2019,

6)      uchwała nr XXI/217/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Zglińcu,

7)      uchwała nr XXI/218/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Jarogniewicach,

8)      uchwała nr XXI/219/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

9)      uchwała nr XXI/220/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego,

10)  uchwała nr XXI/221/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020,

11)  uchwała nr XXI/222/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029,

12)  uchwała nr XXI/223/20 w sprawie wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 roku,

13)  uchwała nr XXI/224/20 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-11-10 07:07:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-11-10 08:39:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-12-10 14:06:08)
Uchwały podjęte na XX sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 23.09.2020 r.

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 23 września 2020 roku

1)      uchwała nr XX/205/20 w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”,  zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.,

2)      uchwała nr XX/206/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kościanie,

3)      uchwała nr XX/207/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

4)      uchwała nr XX/208/20 w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

5)      uchwała nr XX/209/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020,

6)      uchwała nr XX /210/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029,

7)      uchwała nr XX/211/20 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-09-25 14:56:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-09-25 14:56:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-09-28 08:15:47)
Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 19.08.2020 r.

Uchwały podjęte na XIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 19 sierpnia 2020 roku

1)      uchwała nr XIX/199/20 zmieniająca uchwałę Nr IX/82/19 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu kościańskiego od dnia 1 września 2019 roku,

2)      uchwała nr XIX/200/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2020 roku,

3)      uchwała nr XIX/201/20 w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie,

4)      uchwała nr XIX/202/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020,

5)      uchwała nr XIX/203/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029,

6)      uchwała nr XIX/204/20 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-08-26 09:32:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-08-26 09:32:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-08-26 10:03:09)
Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 24.06.2020 r.

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 24 czerwca 2020 roku

1)      uchwała nr XVIII/187/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2019 rok,

2)      uchwała nr XVIII/188/20 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2019 rok,

3)      uchwała nr XVIII/189/20 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim,

4)      uchwała nr XVIII/190/20 w sprawie zatwierdzenia zmiany okresu realizacji oraz wartości projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy" Działanie 1.6 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ ", zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2019 r.,

5)      uchwała nr XVIII/191/20 w sprawie zatwierdzenia zmiany okresu realizacji oraz wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”,  zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r,

6)      uchwała nr XVIII/192/20 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Miasta Kościana nieruchomości położonej w Kościanie,

7)      uchwała nr XVIII/193/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kościan nieruchomości położonej w Kościanie,

8)      uchwała nr XVIII/194/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020,

9)      uchwała nr XVIII/195/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030,

10)  uchwała nr XVIII/196/20 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,

11)  uchwała nr XVIII/197/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan,

12)  uchwała nr XVIII/198/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowych z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Śmigiel.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-07-03 07:33:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-07-03 07:33:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-07-03 07:33:48)
Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 10.06.2020 r.

Uchwały podjęte na XVII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 10 czerwca 2020 roku

 

1)      uchwała nr XVII/183/20 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kościańskiego wotum zaufania,

2)      uchwała nr XVII/184/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego za 2019 rok,

3)      uchwała nr XVII/185/20 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,

4)      uchwała nr XVII/186/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkól Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-06-16 13:52:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-06-16 13:52:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-06-16 13:53:46)
Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 08.05.2020 r.

1)      uchwała nr XVI/161/20 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok,

2)      uchwała nr XVI/162/20 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2019 r.,

3)      uchwała nr XVI/163/20 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2019 r.,

4)      uchwała nr XVI/164/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2020 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

5)      uchwała nr XVI/165/20 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

6)      uchwała nr XVI/166/20 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2020 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

7)      uchwała nr XVI/167/20 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kościanie,

8)      uchwała nr XVI/168/20 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Nietążkowie,

9)      uchwała nr XVI/169/20 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Enea Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno nakładów związanych z przebudową istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w Nietążkowie,

10)  uchwała nr XVI/170/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Nietążkowie,

11)  uchwała nr XVI/171/20 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Czempiń nieruchomości położonych w Srocku Wielkim i Donatowie,

12)  uchwała nr XVI/172/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020,

13)  uchwała nr XVI/173/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030,

14)  uchwała nr XVI/174/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Kościan,

15)  uchwała nr XVI/175/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan,

16)  uchwała nr XVI/176/20 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego,

17)  uchwała nr XVI/177/20 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej pozostawienia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kościanie,

18)  uchwała nr XVI/178/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

19)  uchwała nr XVI/179/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

20)  uchwała nr XVI/180/20 w sprawie przekazania skargi na działanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kościańskiego,

21)  uchwała nr XVI/181/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego,

22)  uchwała nr XVI/182/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2020 roku.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-05-15 10:16:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-05-15 10:16:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-06-29 07:00:39)
Uchwały podjęte na XV sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 29.01.2020 r.

Uchwały podjęte na XV sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 29 stycznia 2020 roku

1)      uchwała nr XV/145/20 w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański,

2)      uchwała nr XV/146/20 zmieniająca uchwałę XLI/383/18 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościański,

3)      uchwała nr XV/147/20 w sprawie przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościanie,

4)      uchwała nr XV/148/20 w sprawie powierzenia Powiatowi Wschowskiemu prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej,

5)      uchwała nr XV/149/20 w sprawie powierzenia Powiatowi Świdnickiemu prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej,

6)      uchwała nr XV/150/20 w sprawie powierzenia Miastu Zielona Góra prowadzenia zadania w zakresie edukacji publicznej,

7)      uchwała nr XV/151/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020,

8)      uchwała nr XV/152/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030,

9)      uchwała nr XV/153/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2019 roku,

10)  uchwała nr XV/154/20 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2019 roku,

11)  uchwała nr XV/155/20 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2019 roku,

12)  uchwała nr XV/156/20 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2019 roku,

13)  uchwała nr XV/157/20 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2019 roku,

14)  uchwała nr XV/158/20 w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

15)  uchwała nr XV/159/20 w sprawie podtrzymania poprzedniego stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

16)  uchwała nr XV/160/20 w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Magdalena Masłowska (2020-02-10 08:16:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: Magdalena Masłowska (2020-02-10 08:16:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Magdalena Masłowska (2020-02-10 13:19:50)