logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 08.05.2020 r.

1)      uchwała nr XVI/161/20 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok,

2)      uchwała nr XVI/162/20 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2019 r.,

3)      uchwała nr XVI/163/20 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2019 r.,

4)      uchwała nr XVI/164/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2019 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2020 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

5)      uchwała nr XVI/165/20 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na  realizację  zadań z  zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

6)      uchwała nr XVI/166/20 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2020 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

7)      uchwała nr XVI/167/20 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kościanie,

8)      uchwała nr XVI/168/20 w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Nietążkowie,

9)      uchwała nr XVI/169/20 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Enea Operator sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Leszno nakładów związanych z przebudową istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej w Nietążkowie,

10)  uchwała nr XVI/170/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Nietążkowie,

11)  uchwała nr XVI/171/20 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Czempiń nieruchomości położonych w Srocku Wielkim i Donatowie,

12)  uchwała nr XVI/172/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020,

13)  uchwała nr XVI/173/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030,

14)  uchwała nr XVI/174/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Kościan,

15)  uchwała nr XVI/175/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan,

16)  uchwała nr XVI/176/20 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego,

17)  uchwała nr XVI/177/20 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej pozostawienia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kościanie,

18)  uchwała nr XVI/178/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

19)  uchwała nr XVI/179/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

20)  uchwała nr XVI/180/20 w sprawie przekazania skargi na działanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Kościańskiego,

21)  uchwała nr XVI/181/20 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego,

22)  uchwała nr XVI/182/20 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2020 roku.