logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 24.06.2020 r.

Uchwały podjęte na XVIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 24 czerwca 2020 roku

1)      uchwała nr XVIII/187/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2019 rok,

2)      uchwała nr XVIII/188/20 w sprawie przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2019 rok,

3)      uchwała nr XVIII/189/20 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kościańskim,

4)      uchwała nr XVIII/190/20 w sprawie zatwierdzenia zmiany okresu realizacji oraz wartości projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy" Działanie 1.6 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ ", zatwierdzonego Uchwałą Nr VI/48/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15 maja 2019 r.,

5)      uchwała nr XVIII/191/20 w sprawie zatwierdzenia zmiany okresu realizacji oraz wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”,  zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r,

6)      uchwała nr XVIII/192/20 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Miasta Kościana nieruchomości położonej w Kościanie,

7)      uchwała nr XVIII/193/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kościan nieruchomości położonej w Kościanie,

8)      uchwała nr XVIII/194/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020,

9)      uchwała nr XVIII/195/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2030,

10)  uchwała nr XVIII/196/20 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,

11)  uchwała nr XVIII/197/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Miejskiej Kościan,

12)  uchwała nr XVIII/198/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowych z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Śmigiel.