logo
ucho   logo bip

Uchwały podjęte na XX sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 23 września 2020 roku

1)      uchwała nr XX/205/20 w sprawie zatwierdzenia zmiany wartości projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (V)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku” Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”,  zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/374/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r.,

2)      uchwała nr XX/206/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Kościanie,

3)      uchwała nr XX/207/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

4)      uchwała nr XX/208/20 w sprawie zwiększenia udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

5)      uchwała nr XX/209/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020,

6)      uchwała nr XX /210/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029,

7)      uchwała nr XX/211/20 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.