logo
ucho   logo bip
Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego - 28.10.2020 r.

Uchwały podjęte na XXI sesji Rady Powiatu Kościańskiego

w dniu 28 października 2020 roku

1)      uchwała nr XXI/212/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2019/2020,

2)      uchwała nr XXI/213/20 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego za okres od września 2018 do września 2020 r.,

3)      uchwała nr XXI/214/20 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”,

4)      uchwała nr XXI/215/20 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2020 - 2022,

5)      uchwała nr XXI/216/20 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za rok 2019,

6)      uchwała nr XXI/217/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Zglińcu,

7)      uchwała nr XXI/218/20 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Jarogniewicach,

8)      uchwała nr XXI/219/20 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie,

9)      uchwała nr XXI/220/20 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego,

10)  uchwała nr XXI/221/20 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2020,

11)  uchwała nr XXI/222/20 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2020 – 2029,

12)  uchwała nr XXI/223/20 w sprawie wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 roku,

13)  uchwała nr XXI/224/20 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi.